Lokacijska dozvola

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola ili u nadležnom upravnom tijelu odnosno Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, ovisno o mjestu gdje se planira gradnja ili rekonstrukcija te složenosti građevina.

Lokacijska dozvola se izdaje za:

 • eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,
 • rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika,
 • određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina,
 • zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem,
 • etapno i/ili fazno građenje građevine, 
 • složeni zahvat u prostoru,
 • građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja i 
 • građenje građevina ako to stranka zatraži.

Izdavanje lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke uz koji se prilažu:

 • idejni projekt u elektroničkom obliku, 
 • ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata,
 • rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša i
 • potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima.


Idejni projekt

Ukoliko se radi o zgradi/građevini za koju je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je pristupiti izradi idejnog projekta. 

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju. Idejni projekt izrađuju projektanti odnosno ovlaštene fizičke osobe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

Popis projektanata dostupan je putem sustava eDozvola te na web stranicama Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnikeHrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


Obavijest o posebnim uvjetima

Projektant može radi izrade idejnog projekta od nadležnog upravnog tijela za graditeljstvo i prostorno uređenje odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe Zakona o prostornom uređenju, propisa donesenih temeljem Zakona o prostornom uređenju kao i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. Obavijest se izdaje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

U svrhu izrade idejnog projekta projektant će zatražiti putem nadležnog upravnog tijela za graditeljstvo i prostorno uređenje odnosno Ministarstva utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. Nadležno upravno tijelo odnosno Ministarstva dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva, a javnopravno tijelo u roku od 15 dana od dana primitka traženja dužno je utvrditi posebne uvjete i uvjete priključenja.

Ako javnopravno tijelo u roku od 15 dana ne dostavi posebne uvjete, uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja utvrđivanje posebnih uvjeta, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu. Utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja se obustavlja ako njihovo utvrđivanje nije moguće, odnosno ako ne postoji mogućnost priključenja. Nakon što su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno nakon što je postupak utvrđivanja istih pravomoćno obustavljen, o tome se obavještava projektanta.

Na rješenje javnopravnog tijela o odbijanju utvrđivanja posebnih uvjeta imate pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. Rješenje o žalbi donosi se u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.

Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja odvija se elektroničkim putem primjenom sustava eDozvola, a posebni uvjeti i uvjeti priključenja izdaju se kao elektroničke isprave.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete i uvjete priključenja u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt dostupan je putem sustava eDozvola.  


Uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuje se da:

 • je uz zahtjev priložena propisana dokumentacija,
 • je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, 
 • su utvrđeni svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja,
 • je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je Zakonom o prostornom uređenju propisana obveza njegova donošenja (osim za rekonstrukciju postojeće građevine; građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine; građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom),
 • je vlasnik građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, ukoliko takva dužnost postoji, prenio jedinici lokalne samouprave u vlasništvo dio tog zemljišta koje je prostornim planom koji određuje oblik i veličinu građevne čestice, lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom određeno za građenje komunalne infrastrukture koja služi njegovoj građevnoj čestici ili građevini koja će se izgraditi na toj čestici, odnosno da je s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom sklopio ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to potrebno prema urbanističkom planu uređenja, drugom prostornom planu koji ima detaljnost tog plana, lokacijskoj dozvoli ili građevinskoj dozvoli, 
 • postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine (za nove zgrade), 
 • postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje (za nove zgrade) 
 • da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano njezino korištenje (za nove zgrade).

Nakon toga pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis radi izjašnjenja.
 

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

Izvršna, odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, ukinuti i/ili poništiti.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to podnositelj zahtjeva, odnosno investitor zatraži. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.


Važenje lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine pravomoćnosti ne:

 • podnese zahtjev za davanje koncesije,
 • podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju,
 • podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno
 • pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.

Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.