Lokacijska informacija

Ukoliko želite dobiti u pisanom obliku informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu, predat ćete zahtjev za izdavanje lokacijske informacije. Zahtjev se podnosi u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola ili u nadležnom upravnom tijelu za graditeljstvo i prostorno uređenje.

U zahtjevu navodite ime, prezime i adresu, odnosno naziv tvrtke i sjedište podnositelja zahtjeva te katastarsku oznaku jednog ili više zemljišta (broj katastarske čestice i katastarska općina) za koje se traži izdavanje informacije.

Lokacijska informacija sadrži informaciju o:

  • prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište, 
  • namjeni prostora propisanoj prostornim planovima svih razina,
  • područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području,
  • obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju,
  • prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku i
  • mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.

Nadležno upravno tijelo dužno vam je izdati lokacijsku informaciju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, a na zahtjev stranke dostavlja se elektroničkim putem.

Na temelju lokacijske informacije ne možete pristupiti provedbi zahvata u prostoru niti izradi projekata propisanih posebnim zakonom.