Ovlaštene osobe za procjenu vrijednosti nekretnina

Prema odredbi članka 3. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), procjena vrijednosti nekretnine je multidisciplinarni postupak tržišnog vrednovanja prema zadatcima (prostorna identifikacija nekretnine, dan vrednovanja i dan kakvoće, svrha izrade) naručitelja, koji provode procjenitelji čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja.

Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da je procjembeni elaborat dokument kojim se procjena vrijednosti nekretnina jasno i transparentno prezentira u pisanom obliku, a obuhvaća nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnoga sudskog procjenitelja.

Prema odredbi članka 9. stavka 1. Zakona, procjenitelj je u smislu ovoga Zakona fizička osoba stalni sudski vještak za procjenu nekretnina odnosno pravna osoba koja ispunjava uvjete za sudska vještačenja, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti, postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka odnosno stalnih sudskih procjenitelja imenovanih u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti, postupak imenovanja te njihova prava i dužnosti.

Odredba članka 22. stavka 1. Zakona propisuje da procjena vrijednosti nekretnina mora biti izrađena pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir sve raspoložive dokaze kako bi rezultat bio održiv nakon provjere.

Slijedom navedenoga, utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina mogu raditi samo ovlaštene osobe i to prema metodama i postupcima koje su propisane Zakonom i pripadnim pravilnicima. Putem internetskih stranica: http://www.sudacka-mreza.hr te https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/26670 dostupan je popis ovlaštenih stalnih sudskih vještaka i procjenitelja.