Donesene izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju

Slika /slike/pristup_informacijama/Dokumenti-web.jpg

Zastupnici Hrvatskoga sabora na današnjoj su sjednici većinom glasova (77 za i 41 protiv) prihvatili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Zakon je donesen po hitnom postupku, a rasprava je zaključena 24. svibnja 2023. godine.

Tri su razloga zakonskih izmjena - poticanje izgradnje obnovljivih izvora energije, odnosno ubrzana izgradnja solarnih elektrana radi postizanja energetske samodostatnosti, prilagođavanje prostornog uređenja odluci o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, te izrada prostornih planova nove generacije, odnosno prelazak iz analognih u digitalne.

S obzirom na nužnost brze izgradnje obnovljivih izvora energije, solari će se moći postavljati i na mjestima koja nisu definirana u prostornim planovima, uz uvjet da nisu u naseljima, na površinama gospodarske i poslovne namjene, degradiranim poljoprivrednim površinama, jezerima nastalim eksploatacijom, devastiranim površinama kao što su odlagališta otpada.

Također, izmjenama zakona unaprijedit će se informatička obrada, digitalizacija i verifikacija dokumenata, podataka i procedura za pripremu, izradu i provedbu prostornih planova te topološka obrada i provjera unesenih metapodataka u prostorne planove nove generacije kako bi oni ispravno i na propisan način bili učitani na državni oblak Centar dijeljenih usluga te na taj način bili dostupni svim korisnicima u Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja pružanja elektroničkih javnih usluga i smanjenja opterećenja građanima, znanstvenoj i stručnoj zajednici, poslovnim subjektima te investitorima.

Na današnjoj sjednici Vlade donijeta je Uredba o dopunama uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Ovom Uredbom propisuje se da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdaje akte za provedbu prostornih planova za građevine Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, zgrada ministarstva i ostalih tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, kao i građevina zdravstvenih ustanova i sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska, s obzirom na to da se radi o građevinama od nacionalne važnosti, te učinkovitije provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) i korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa.

Isto tako ovom uredbom propisuje se da Ministarstvo izdaje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola za građevine javne namjene pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije, a u svrhu ubrzanja njihovog izdavanja čime se osigurava učinkovito iskorištavanje sredstava.

 Pisane vijesti | Informacija | Propisi