Europska komisija usvojila Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom

Europska komisija je 30. listopada 2014. usvojila Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom. Sporazum je krovni plansko-programski dokument kojim naša zemlja, prvi put kao ravnopravna država članica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020.

Sporazum o partnerstvu pripremljen je u dijalogu s Europskom komisijom, te na temelju javnih konzultacija u koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po načelu partnerstva, uključilo lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, gospodarske i socijalne partnere, te organizacije civilnog društva.

U razdoblju 2014.-2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je za ulaganje u rast i radna mjesta namijenjeno 8,397 milijardi eura, a za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura.

Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 252,6 milijuna eura, za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2014. i 2015. godini 66,177 milijuna eura, te 456 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe 2014.-2016.

Sukladno strategiji Europa 2020 i Zajedničkom strateškom okviru, sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, povećanog ulaganja u istraživanje i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ulaganje u obrazovanje, smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, prometno povezivanje, te jačanje kapaciteta javne uprave i pravosuđa.

Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. godine usmjereni su prije svega na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i siromaštva te jačanje ljudskih resursa.

U sklopu programiranja, utvrđeno je 6 strateških područja u kojima se očekuju pozitivne promjene korištenjem sredstava iz europskih fondova, a to su:
  1. konkurentnost - razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća,
  2. 'zeleno' življenje - promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite prirodnih resursa,
  3. povezanost - održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura,
  4. zapošljivost - povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja
  5. siromaštvo - smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti
  6. javne usluge - učinkovita javna uprava i pravosuđe.

Paralelno sa Sporazumom o partnerstvu, Hrvatska je pripremila i operativne programe u kojima se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za razdoblje 2014.-2020., Hrvatska je pripremila Operativni program Konkurentnost i kohezija (za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda), Operativni program učinkoviti ljudski resursi (za korištenje Europskog socijalnog fonda), Program ruralnog razvoja (za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj), te Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.


Sporazum o partnerstvu

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Sporazum o partnerstvu kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha HR Sporazuma o partnerstvu je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst.

Sporazumom o partnerstvu utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

Sadržaj Sporazuma o partnerstvu opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.

Sporazum o partnerstvu sadrži analizu dispariteta, razvojnih potreba i potencijala za rast s obzirom na zadane tematske ciljeve Europske komisije i relevantnih preporuka za pojedine države članice od strane Vijeća Europe u sklopu Europskog semestra. Sporazum o partnerstvu predstavlja strateški okvir za mjere za provedbu strategije Europa 2020, a koje će biti razrađene u operativnim programima povezanim s korištenjem Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda te Europskog pomorskog i ribarskog fonda, kao i u Programu ruralnog razvoja za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sporazum o partnerstvu sadrži listu svih predloženih programa (izuzev programa teritorijalne suradnje, budući da oni uključuju više država članica), sažetak ex-ante evaluacija tih programa, odabrane tematske ciljeve i rezultate koji ukazuju na glavne promjene koje se žele postići u određenom području, mehanizme za koordinaciju fondova i drugih instrumenata te provedbu.

Prijedlog Sporazuma o partnerstvu izradili su zajednički Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i Tematske radne skupine koje djeluju u okviru Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., poštujući pravila o partnerstvu, članak 5. Uredbe (EU) 1303/2013 i Europski kodeks ponašanja za partnerstvo.

Izvor: www.mrrfeu.hr


Dodatne informacije:

 Stranica | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi