Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

Slika //slike/Opcenito/VRH_6705.jpg

U 2021. godini ostvareni su ukupni prihodi od upravljanja nefinancijskom i financijskom imovinom u iznosu većem od 1,7 milijardi kuna (1.704.857.859,50 kuna), od kojih 265 milijuna kuna predstavljaju prihodi od upravljanja nefinancijskom imovinom i 1,43 milijarde kuna predstavljaju prihodi od upravljanja financijskom imovinom.

Podaci su to iz Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu koje je usvojeno na današnjoj sjednici Vlade.

Unatoč nepovoljnim okolnostima potresa i pandemije COVID -19, u izvještajnom razdoblju sklopljeno je ukupno 400 ugovora o raspolaganju nekretninama od kojih je 262 ugovora ukupne vrijednosti 113,87 milijuna kuna bilo vezano uz mjeru smanjenja državnog portfelja, 109 ugovora kojima je aktivirana neiskorištena državna imovina i 29 ugovora o darovanju nekretnina procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 284,02 milijuna kuna.

Aktivacija državne imovine podrazumijevala je i stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje društvu Državne nekretnine d.o.o. te je ukupna vrijednost ugovora o najmu/zakupu nekretnina na upravljanju društvu Državne nekretnine d.o.o. iznosila 101,07 milijuna kuna.

Izvješće sadrži i poglavlje o aktivnostima na ublažavanju posljedica potresa i pandemije COVID-19 kao i aktivnostima obnove oštećenih nekretnina u državnom vlasništvu. Tako je u 2021. godini za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima isplaćeno ukupno 27,94 milijuna kuna, izvršeno je oslobođenje od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske uslijed potresa u ukupnom iznosu od 2,22 milijuna kuna te su izvršeni otpisi potraživanja za zakupnike koji su imali problema u poslovanju uslijed epidemije bolesti COVID-19 u ukupnom iznosu od 5,4 milijuna kuna. 

U 2021. godini prodane/i su dionice/poslovni udjeli u 62 društva kojima upravlja CERP u vrijednosti od 73,53 milijuna kuna. U pogledu osiguranja preduvjeta za raspolaganje za prodaju neraspoloživog dijela portfelja CERP-a podneseno je 92 zahtjeva nadležnim tijelima radi utvrđivanja ispunjenja pravnih pretpostavki za donošenje rješenja o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela i doneseno je 15 rješenja o ukidanju rezervacija dionica/poslovnih udjela.

U strukturi prihoda od upravljanja financijskom imovinom, u 2021. godini iskazani su prihodi od dobiti trgovačkih društava kojima upravlja CERP u iznosu od 55,13 milijuna kuna.

U pogledu unaprjeđenja upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada je u prosincu 2021. godine na temelju Odluke o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH donijela novu Odluku o pravnim osobama od posebnog interesa za RH čime je ispunjen kvalitativni pokazatelj reforme pod nazivom Revidiranje popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa u okviru podkomponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti RH 2021.-2026. Usvojena je i Odluka o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu.

Spomenimo ovdje i kako su Zakonom o upravljanju državnom imovinom kao ključni dokumenti upravljanja državnom imovinom definirani: Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025., Godišnji plan upravljanja državnom imovinom te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom. 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom Vlada jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru. 

Kompletno Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu dostupno je OVDJE

 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina