Javni poziv za dostavu ponuda za kupnju viška mineralne sirovine

Slika /arhiva-midim//arhiva/2015/02/Kamen.jpg
Na temelju Odluka Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje:Državni ured): KLASA: 940-06/15-04/44, URBROJ: 536-0515/04-2015-0004 od 04. svibnja 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/8, URBROJ: 536-0513/03-2015-0004 od 15. lipnja 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/57, URBROJ: 536-0513/03-2015-0004 od 15. lipnja 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/69, URBROJ: 536-0513/03-2015-0004 od 15. lipnja 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/60, URBROJ: 536-0513/03-2015-0005 od 18. kolovoza 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/64, URBROJ: 536-0513/03-2015-0009 od 18.kolovoza 2015. godine, KLASA: 940-06/15-04/59, URBROJ: 536-0513/03-2015-0004 od 18. kolovoza 2015. godine te na temelju Odluke Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Klasa: 024-04/15-03/12, Urbroj: 536-021/01-2015/27 od 1. listopada 2015. godine, Državni ured objavljuje:
 
 
OGLAS O PRODAJI
 
1. PREDMET PRODAJE


a) 2.821,70 m3  građevnog pijeska i šljunka u rastresitom stanju koji se nalazi na kč.br. 2117 k.o. Podsused
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3
 

b) 7.067,25 m3  tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na kč.br. 9106/24 k.o. Žrnovo
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3


c) 9.750,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na čestici k.č.br. 4589/7, k.č.br. 4589/8, k.č.br.4589/9, k.č.br. 4589/10, k.č.br. 4589/11, k.č.br. 4589/12, k.č.br. 4589/14, k.č.br. 4590/1, k.č.br. 4590/3, k.č.br. 4590/4, sve k.o. Puži.
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3

 
d) 4.574,75 m ³ tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 1837, k.č.br. 1838, k.č.br. 1839 i k.č.br. 1840/1, sve k.o. Grobnik
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3

 
e) 19.607,00 m ³ građevnog pijeska u rastresitom stanju, te 53.937,60 m3 gline u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 1238 i k.č.br. 1239 k.o. Bolman
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3 za građevni pijesak te 10 kuna/me za glinu
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3 za građevni pijesak te 1,00 kuna/m3 za glinu
 

f) 32.270,00 m ³ građevnog pijeska u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 570, k.o. Grabovac
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3

 
g) 4.993,80 m ³ građevnog pijeska i šljunka u rastresitom stanju koji se nalazi na k.č.br. 496/13, k.č.br. 496/12, k.č.br. 496/11, k.č.br. 496/10, k.č.br. 496/8, k.č.br. 496/7, k.č.br. 1579/14, k.č.br. 350, k.č.br. 349/2, k.č.br. 348/2, k.č.br. 346/3, k.č.br. 346/5, k.č.br. 344/5, k.č.br. 344/6 i k.č.br. 347, sve k.o. Majar
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:            2,00 kuna/m3

 
h) 53.542,00 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelovima katastarskih čestica kč.br. 5847/875, kč.br. 5847/873, kč.br. 5847/443 i 5847/962 sve k.o. Novi
POČETNA CIJENA: 20,00 kuna/m3
JAMČEVINA:           2,00 kuna/m3
 
 
2. NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja će se izvršiti putem javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Na javnom natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji prethodno uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne procijenjene vrijednosti po toni odnosno m3 mineralne sirovine za koju se stavlja ponuda, na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.
 
Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.


3. ROK ZA DAVANJE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 23. listopada 2015. do 16:00 sati. Ponude koje pristignu nakon zadanog roka, neotvorene će se vratiti ponuditelju. Ponude će se prikupljati dostavom u pisanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na adresi: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb, s napomenom "PONUDA ZA KUPNJU VIŠKA MINERALNE SIROVINE" - ne otvarati".

 
4.SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv ponuditelja - ime, prezime, OIB uz presliku osobne iskaznice, naziv obrta ili trgovačkog društva, sjedište i OIB
- ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela, faksa ili e mail adrese
- naznaku da se ponuda odnosi na kupnju viška mineralne sirovine  i da je valjanost 30 dana od dana otvaranja ponuda
- potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza po osnovi javnih davanja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini i podatak o broju računa za povrat jamčevine ako ponuda ne bude prihvaćena
- količinu viška mineralne sirovine za koju ponuditelj stavlja ponudu te ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene.
 
Ponuda uključuje sve troškove koje se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te prodavatelj nije obvezan niti odgovoran nadoknaditi ikakve troškove ponuditelju, bez obzira na način provođenja i konačni rezultat postupka.
 
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje bez posebnog obrazloženja.

 
5. KRITERIJ PRODAJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriterij odabira najbolje ponude je najviša ponuđena cijena. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, radi izbora najboljeg ponuditelja.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji, a ostali ponuditelji biti će obaviješteni o ishodu natječaja pismenim putem.
 
Otvaranje ponuda, bez prisutnosti javnosti, obaviti će povjerenstvo sastavljena od tri člana, državnih službenika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te zapisnički utvrditi jesu li valjane i predložiti Predstojniku Državnog ureda donošenje odluke o odabiru najboljeg ponuditelja. Nakon što najpovoljniji ponuditelj dobije odluku o odabiru, dužan je pristupiti u roku od 5 dana od dana primitka, u Državni ured i sklopiti ugovor o kupoprodaji. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan učiniti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
 
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru ne sklopi ugovor o kupoprodaji sa Državnim uredom, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ne uplati iznos kupoprodajne cijene, ugovor će se smatrati raskinutim te isti gubi pravo na povrat jamčevine.  
           
U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od 8 dana po primitku obavijesti Državnog ureda dostavi očitovanje da pristaje na kupoprodajnu cijenu koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

                                                          
6. OSTALO
Novčana sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna.
Dodatne informacije na: tel: 01 6448 845, faks: 01 6448 913, radnim danom od 09-12 sati.
Oglas objavljen u Jutarnjem listu, na www.duudi.hr i www.hgk.hr.
 

Pisane vijesti