Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH, rok za prijavu 22/01/2014

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/11/1099194_29475141.jpg
1. Nekretnina u k.o. Županja, Vukovarsko-srijemska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 2226/2, oranica sječine, površine 19.368 m2, upisana u zk.ul.br. 5097, k.o. Županja, nalazi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji unutar građevinskog područja naselja Županja. POČETNA CIJENA: 351.624,00 kn JAMČEVINA: 35.162,40  kn 2. Nekretnina u k.o. Srb, Ličko-senjska županija OPIS: Nekretnina označene kao k.č.br. 1703, pašnjak, površine 259 m2 i k.č.br. 1704, pašnjak, površine 655 m2, na kojem se u naravi nalazi bespravni ruševni objekt, obje upisane u posjedovni list br. 1380 k.o. Srb te u zbirku pologa isprava temeljem Rješenja Općinskog suda u Gospiću, Zemljišnoknjižnog odjela, poslovni broj Zp-571/12, nalazi se građevinskoj zoni Općine Gračac. POČETNA CIJENA: 24.216,27 kn JAMČEVINA: 2.421,63 kn 3. Nekretnina u k.o. Novigrad, Istarska županija OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2687, vinograd, površine 1.626 m2, upisana u zk.ul.br. 4040, k.o. Novigrad, nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Antenal - izdvojeni dio naselja St. Rozelo. POČETNA CIJENA: 1.026.764,00 kn JAMČEVINA: 51.338,00 kn 4. Nekretnina u k.o. Divjake, Primorsko-goranska županija OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3697/3, dvorište, površine 72 hvati, upisana u zk.ul. 2300 k.o. Divjake, nalazi se unutar granica građevinskog područja Općine Skrad. POČETNA CIJENA: 32.449 kn JAMČEVINA: 3.244,90 kn 5. Nekretnina u k.o. Lužan, Grad Zagreb-Sesvete OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1029/5, pašnjak Ledina u Rušćici, površine 43 čhv, upisana u zk.ul.br. 108, k.o. Lužan, nalazi se prema Prostornom planu Grada Zagreba unutar granica građevinskog područja. POČETNA CIJENA: 28.558,96 JAMČEVINA: 2.855,90 6. Nekretnina u k.o. Nedelišće, Međimurska županija OPIS: Nekretnina označene kao zk.č.br. 1223, livada ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u zk.ulbr. 1392 k.o. Nedelišće, zk.č.br. 1190 livada ulica R. Boškovića, površine 1.565 m2, upisana u zk.ul.br. 5113, k.o. Nedelišće i zk.č.br. 1225, livada ulica I. Mažuranića, površine 5.816 m2, upisana u zk.ul.br. 1396 k.o. Nedelišće, nalazi se unutar građevinskog područja naselja Nedelišće. POČETNA CIJENA: 356.829,12 kn JAMČEVINA:  35.682,91 kn 7. Nekretnina u k.o. Retkovci, Vukovarsko-srijemska županija OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1083, kuća i oranica u selu, 1.000 m2, upisana u zk.ul.br. 323, k.o. Retkovci, nalazi se unutar građevinskog područja naselja Retkovci. POČETNA CIJENA: 47.022,00 kn JAMČEVINA: 4.702,20 kn 8. Nekretnina u k.o. Drežnik, Karlovačka županija OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 9/6, pašnjak Maćerka, površine 76 čhv, upisana u zk.ul.br. 1228, k.o. Drežnik, nalazi se unutar građevinskog područja Općine Rakovica. POČETNA CIJENA: 30.720,25 kn JAMČEVINA: 3.072,03 kn 9. Nekretnina u k.o. Rovinj, Istarska županija OPIS: Nekretnina označena kao zkč.br. 5547/1, oranica, upisana u zk.ul.br. 4861 k.o. Rovinj (površine 3.790 m2), zk.č.br. 5545/2, oranica, upisana u zk.ul.br. 7473 k.o. Rovinj (površine 5.953 m2), zk.č.br. 5543/3, dvorište, površine 3.823 m2, upisana u zk.ul.br. 4090 k.o. Rovinj te 2/6 idealnog dijela nekretnine označene kao zk.č.br. 5546, pašnjak sa lokvom i putem, upisana u zk.ul.br. 8662 k.o. Rovinj (površine 1.428 m2), prema Prostornom planu uređenja Grada Rovinja nalazi se unutar građevinskog područja. POČETNA CIJENA: 9.289.555,78 kn JAMČEVINA: 464.477,79 kn 10. Nekretnina u k.o. Donji Kraljevec, Međimurska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 2432, kanal jalšje, površine 3.280 m2, upisana u zk.ul.br. 4351 k.o. Donji Kraljevec (kojoj u katastru odgovara k.č.br. 2711/2, upisana u posjedovni list br. 3262 k.o. Donji Kraljevec) nalazi se unutar granica građevinskog područja Donji Kraljevec. POČETNA CIJENA: 251.717,59 kn JAMČEVINA: 25.171,76 kn 11. Nekretnina u k.o. Gornje Plavnice, Bjelovarsko-bilogorska županija OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 925, pašnjak lemeš, površine 21 čhv, odnosno 76 m2, upisana u zk.ul.br. 2350 k.o. Gornje Plavnice, nalazi se u građevinskom području naselja Gornje Plavnice. POČETNA CIJENA: 2.609,50 kn JAMČEVINA: 260,95 kn  

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. siječnja 2014. godine do 14:00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje  «NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNO OTVARANJE 22. siječnja 2014. godine u 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik DUUDI-a, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 8, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u DUUDI-u  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog ne prihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2.         a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3.  Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 63, uz  poziv na broj 9725-47359-OIB uplatitelja; 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. DUUDI sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih  o razlozima za takav postupak. Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati:  tel: +385(0)1 6448 887  

Pisane vijesti