Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu - listopad 2019

Slika /arhiva-midim//slike/Kamen.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 13. studenoga 2019. do 10:00 sati.

Na temelju odredbe članka 40., vezano uz odredbu članka 54. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) i Odluke ministra, KLASA: 940-06/16-04/50, URBROJ: 536-03-01-03/01-19-11 od 9. listopada 2019. Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU VIŠKA ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU - LISTOPAD 2019.

 
PREDMET PRODAJE:
 
  1. - 149.471,38 m3 tehničko – građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na nekretninama označenima kao k.č.br. 7150/23, kč.br. 7150/59, kč.br. 7150/60, k.o. Zavojane,
  2. - 72.052,29 m3 tehničko – građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi na dijelu nekretnine označene kao kč.br. 7150/60, k.o. Zavojane
  3. - 4.960,00 m3 drobljene i klasirane frakcije mineralne sirovine tehničko – građevnog kamena u rastresitom stanju koja se nalazi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. kč.br. 7150/60, k.o. Zavojane.
 
Mineralna sirovina, tehničko – građevni kamen koja je predmet javnog poziva, prodaje se kao jedinstvena cjelina te se za kupnju navedene mineralne sirovine, tehničko – građevnog kamena podnosi jedna jedinstvena ponuda. Valjanom će se smatrati samo ona ponuda koja obuhvaća ukupnu količinu mineralne sirovine, tehničko – građevnog kamena koja je predmet prodaje i to količinu od 226.483,67 m3 po početnoj cijeni od 20,00 kn po m3.
 
POČETNA CIJENA: 4.529.673,40 kuna
IZNOS JAMČEVINE: 452.967,34 kuna
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 13. studenoga 2019. do 10:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 13. studenoga 2019. u 10,00 sati.
Prodaja će se obaviti po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 894, 01 6417 206.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati «PONUDA ZA KUPNJU VIŠKA ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU – NE OTVARATI do 13. studenoga 2019. do 10 sati».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb te iste moraju biti zaprimljene do 13. studenoga 2019. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 13. studenoga 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati,
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja,
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice,
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina,
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanima te iste neće biti predmetom razmatranja.
 

Pisane vijesti