Javni poziv za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja 1/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_104785919.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. kolovoz 2016. godine do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/16

 
 
1. Nekretnina u k.o. Pakoštane (Općinski sud u Zadru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1227/50 k.o. Pakoštane, kultura šuma (u naravi građevinsko zemljište) površine 10.595 m2, upisano u z.k.ul. 2566.
POČETNA VRIJEDNOST GODIŠNJE NAKNADE: 77.873,25 kn
POČETNA VRIJEDNOST UKUPNE NAKNADE: 3.893.662,50 kn
JAMČEVINA: 194.683,13 kn
 
Pravo građenja osniva se na rok od 50 godina sklapanjem ugovora kao ovršne isprave sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos godišnje naknade i udovoljava svim uvjetima natječaja. Ukoliko se ukupna naknada za razdoblje od 50 godina ne plaća jednokratno, godišnji iznos naknade za osnovano pravo građenja podliježe revalorizaciji na način da se uvećava  svake naredne godine uz kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.
 
Pored naknade, nositelj prava građenja obvezan je platiti trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka u iznosu 2.875,00 kn i naknadu za izdvajanje predmetne nekretnine iz šumskogospodarskog područja u jednokratnom iznosu u korist trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o..
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. kolovoz 2016. godine do 14 sati
Pravo građenja osniva se na nekretnini u zatečenom stanju.
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše  upozorenje « PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI - NE OTVARATI do 23.8. 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 23.8. 2016. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene godišnje naknade za osnivanje prava građenja, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
5. osiguranje za ispunjenje svih ugovornih obveza u vidu bankarske garancije domaće ili inozemne banke, koja je prema Standard & Poor´s Bank Rating Guide u godini koja prethodi godini davanja garancije razvrstana najmanje s BBB, »na prvi poziv« u Republici Hrvatskoj, ukoliko se ponuditelj ne obvezuje ukupnu naknadu za osnivanje prava građenja platiti jednokratno.
5. Izvornik ili ovjerenu presliku dokumenata o solventnosti ponuditelja (BON-1 i BON-2 ).
 
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata godišnjeg iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o zasnivanju prava građenja na nekretnini  kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 913
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti