Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 2/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/2019-02-PP/Zakup_pp_2_19_Gajeva_6.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 5. srpnja 2019. do 12:00 sati

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-09 od 13. lipnja 2019. godine trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Planinska 1, objavljuje
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 2/19

 
Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
Red. broj Oznaka Grad Ulica i broj Površina m2 Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Djelatnost Razred oznaka energetskog certifikata Datum i vrijeme pregleda
1. PP1042 ZAGREB ANTUNA BAUERA 12 72,68 prizemlje 44,02m2 i podrum 28,66m2 3.111,98 9.335,94 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/E 27.6.
10:30 – 11:00
2. PP2911 ZAGREB BERISLAVIĆEVA 16 35,45 prizemlje ulične zgrade 2.217,40 6.652,19 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima E/C 28.6.
14:00 – 14:30
3. PP1130 ZAGREB BRITANSKI TRG 6 27,41 prizemlje ulične zgrade 2.420,30 7.260,91 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima G/G 26.6.
11:30 – 12:00
4. PP1176 ZAGREB DRAŠKOVIĆEVA 2 I VLAŠKA 42
(Ulaz iz Vlaške 42)
208,24 prizemlje ulične zgrade 9.858,52 29.575,56 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C/C 27.6.
9:30 – 10:00
5. PP1210 ZAGREB FRANE PETRIĆA 3 75,13 polukat 6.499,62 19.498,87 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D 28.6.
11:00 – 11:30
6. PP1247 ZAGREB GAJEVA 6 35,14 II kat 3.809,88 11.429,64 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C/E 28.6.
9:30 – 10:00
7. PP1248 ZAGREB GAJEVA 6 86,90 prizemlje zgrade (ugao Gajeve i Tesline ulice) 7.021,35 21.064,06 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C/C 28.6.
10:15 – 10:45
8. PP1279 ZAGREB GUNDULIĆEVA 19 I MASARYKOVA 17 94,06 prizemlje i podrum ulične zgrade 5.971,20 17.913,60 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C 28.6.
12:00 – 12:30
9. PP1434 ZAGREB ILICA 64 54,39 prizemlje ulične zgrade 4.570,05 13.710,16 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima F/C 26.6.
10:30 – 11:00
10. PP3148 ZAGREB KRAJIŠKA 30 48,44 prizemlje ulične zgrade 3.029,92 9.089,77 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima F/E 26.6.
9:30 – 10:00
11. PP1577 ZAGREB KRIŽANIĆEVA 15 25,73 prizemlje ulične zgrade 1.609,41 4.828.23 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/B 27.6.
12:30 – 13:00
12. PP3021 ZAGREB MASARYKOVA 23/21 28,67 ulično prizemlje zgrade (desno od ulaza u zgradu) 2.531,56 7.594,68 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/A 28.6.
12:45 – 13:15
13. PP3191 ZAGREB PALMOTIĆEVA 21 34,94 prizemlje ulične zgrade 2.185,50 6.556,49 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/D 1.7.
9:30 – 10:00
14. PP7401 POV ZAGREB PETRINJSKA 11 74,50 prizemlje ulične zgrade 3.740,49 11.221,47 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C 1.7.
10:30 – 11:00
15. PP2145 ZAGREB TRG KRALJA TOMISLAVA 17 37,87 prizemlje ulične zgrade 2.368,77 7.106,31 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima E/B 1.7.
12:30 – 13:00
16. PP2226 ZAGREB VLAŠKA 80 45,00 prizemlje ulične zgrade 2.814,75 8.444,25 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima D/B 27.6.
11:30 – 12:00
17. PP6662 OSIJEK ŽUPANIJSKA 20 28,74 prizemlje ulične zgrade 1.424,35 4.273,06 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima F/D 26.6.
10:00 – 10:30
18. PP371 OSIJEK ŽUPANIJSKA 25 42,78 prizemlje ulične zgrade 1.817,29 5.451,88 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C/A 26.6.
10:30 – 11:00
19. PP500 RIJEKA NIKOLE CARA 1
(C. EMINA 8A)
67,00 prizemlje 1.985,21 5.955,63 sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima C 28.06.
10:00 – 10:30


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 5. srpnja 2019. do 12:00 sati na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, na dan 5. srpnja 2019. u 13:00 sati.
 
Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati na brojeve telefona: 01/2657-519, 01/2092-112 i 01/6346-312.
 
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 2. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.
 
Ugovor o zakupu poslovnoga postora sklapa se na određeno vrijeme od 10 (deset) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.
 
Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno ugovoru o zakupu. Zbog vremena potrebnog za stavljanje predmetnog poslovnog prostora u funkciju, prvi mjesec od dana solemnizacije ugovora o zakupu, zakupnik je oslobođen plaćanja zakupnine, dok je drugi i treći mjesec od solemnizacije ugovora o zakupu dužan plaćati 50% ugovorene zakupnine.
 
Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnoga prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.
 
Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu na način da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, između ostaloga, ako:
- zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira radi li se o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora,
- zakupnik u roku od 3 (tri) mjeseca od solemnizacije ugovora o zakupu ne stavi poslovni prostor u funkciju za ugovorenu djelatnost.
 
Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.
 
 1. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju

Potpisom ugovora o zakupu poslovnoga prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
 
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).
 
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.
 
Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.
 
 1. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnoga prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora).
 2. Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 3. Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18). Ako zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini 6 (šest) mjesečnih zakupnina.
 4. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.


OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA   
 
 1. Pisana ponuda za zakup poslovnoga prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:
 
“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI” - REDNI BROJ PROSTORA - OZNAKA PROSTORA (potrebno je naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno oznaku poslovnoga prostora za koji se ponuda podnosi).
 
Ukoliko navedeno nije naznačeno na zatvorenoj omotnici, iz same ponude mora se nedvojbeno moći utvrditi o kojem prostoru se radi.
 
 1. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 2. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, dana 5. srpnja 2019. u 13:00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe uz valjanu punomoć.
 3. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, model: 00, s pozivom na broj 21471-118- broj poslovnoga prostora (broj poslovnoga prostora je broj iz gornje tablice, a odnosi se na redni broj poslovnoga prostora za koji se daje ponuda).
 4. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova, sukladno ugovoru o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora o zakupu.
ili
dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine, izdanu u korist društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora", izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. vratit će ponuditelju uplaćenu jamčevinu.
 
Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju kako je gore navedeno te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva pristupiti sklapanju ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, a u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.
 1. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18).
 2. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja mora biti dopuštena sukladno propisima. Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih. Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude utvrditi koja se djelatnost može obavljati u poslovnom prostoru za koji ima namjeru podnijeti ponudu.
 3. Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
 4. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 5. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.
 6. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude na način opisan u točki 1. Općih uvjeta za podnošenje ponuda. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.
 7. Ako najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora, te ako nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi sukladno točki 5. Općih uvjeta za podnošenje ponuda, jamčevina mu se ne vraća.
   
  U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 (pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu, smatrat će se da istu ne prihvaća te mu se uplaćena jamčevina ne vraća.
   
  Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje valjane ponude ili se smatra da je odustao od ponude, neće se pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili bilo kojeg od sljedećih ponuditelja, ako je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ponuditelja koji je prethodno odustao od ponude, odnosno ponuda takvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja neće se razmatrati.
 8. Neće se razmatrati:
- ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu) te uvjetne ponude,
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena - odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije potvrđena predstečajna nagodba), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
- ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,
- ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 

SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i zadnji broj stranice ponude (npr: 1/3, 2/3, 3/3) te se podnosi na propisanom obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
Ponuda mora sadržavati:
 
- oznaku poslovnoga prostora (redni broj objave, oznaka prostora i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti o kojem poslovnom prostoru se radi),
- ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
- presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
- djelatnost koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za eventualni povrat jamčevine,
- izvornik, ovjerenu presliku potvrde ili elektronski zapis izdan od Porezne uprave Ministarstva financija o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja,
- izjavu da ne traje zakup drugog poslovnoga prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 
 1. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena.
 2. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 3. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. 
 4. Zakupodavac do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup te će u tom slučaju svi ponuditelji za predmetne poslovne prostore biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.
 5. Ukoliko od ponude za zakup pojedinog poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, čija je ponuda valjana, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.
 6. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva državne imovinei društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.


 

Pisane vijesti