Javni poziv za zakup poslovnih prostora 5/15; rok 03/09/15

Slika /arhiva-midim/

Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), Klasa: 372-03/15-02/57, 536-05/99-2015-5 od 24. srpnja 2015. godine DUUDI objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 5/15

1. Predmet javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu ( klikom otvarate link ). 
2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 3. rujna 2015. godine do 14:00 sati.
3. Poslovni prostori pod rednim brojem 3., 4., 8., 9., 10., 21. i 22. daju se u zakup u rohbau izvedbi. Poslovni prostor pod rednim brojem 23. daje se u zakup bez stvari koje se trenutno nalaze u istom. Krovna terasa u Korčuli pod rednim brojem 1. ima ograničenje u korištenju sukladno uvjetima koje postavlja nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Zainterisiranim ponuditeljima možemo na njihov zahtjev dati na uvid očitovanja nadležnih tijela u vezi korištenja terase.
4. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 5 godina, osim za nekretninu pod brojem 1. za koju se sklapa Ugovor o zakupu na rok od 3 godine. Ugovor o zakupu poslovnog prostorazaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.
5. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 5/15 ” i upozorenje “NE OTVARATI DO 3. rujna 2015. DO 14:00 SATI”,
koje se mora napisati na obje strane omotnice,na adresu:
Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine
Dežmanova 10, 10000 Zagreb
6.Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10,dana 3. rujna 2015. u 14:30 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
7. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 8. Kontakt informacije:    Tel:  +385(0)16346 491,  6346292,   6346 492,   6346 128,   6346 463,   6346 494    Fax:     +385(0) 1 6448 437
9. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je i na internetskim stranicama www.hr-nekretnine.hr i www.hgk.hr
 
NAPOMENE
 
10. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u gore navedenom iznosu za određeni poslovni prostor u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj239531-215-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornjeg tabelarnog prikaza, a odnosi se na broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).
11. Najbolji ponuditelj mora na račun iz točke 10. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri neto mjesečne zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa
ili
dostaviti bankarsku garanciju u visini tri neto mjesečne zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Državnih nekretnina d.o.o., i plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora” od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju Državne nekretnine d.o.o. će mu vratiti jamčevinu.
12. Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u oglasu. Dopuštene djelatnosti za pojedine poslovne prostore određene su od strane DUUDI-a što ne isključuje mogućnost da su gradovi i općine donijeli odluke o ograničenju djelatnosti na pojedinim lokacijama, i u tom slučaju DUUDI ne odgovara za posljedice zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora za određenu djelatnost.
13. Zakupnik može obaviti uređenje poslovnog prostora radi privođenja namjeni zakupnik aline ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora.
14. Zakupnik je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.
15. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
16. Osobe iz točke 15. ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora na temelju prava prvenstva iz točke 15. neće se odobriti zajednički zakup niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.
17. Poslovni prostori se daju u zakup u postojećem “VIĐENOM STANJU”.
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
18. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.
19. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
20. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta,pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
21. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
22. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
23. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
24. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
25. Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih ipravnih osobakoje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkihi pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
- fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
- pravnih osoba koje nisu solventne;
- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
26. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu određenog poslovnog prostora. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.
27. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
28. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
29. Svaka ponuda mora sadržavati redni broj i adresu poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.
30. Za fizičke osobe:
- ime i prezime ponuditelja;
- podatak o prebivalištu;
- OIB;
- presliku osobne iskaznice;
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.
Osobe koje se u ponudi pozivaju na pravo iz točke 15. moraju dodatno dostaviti sljedeće dokumente:
- potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),
- potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),
- potvrdu o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz mirovinsko osiguranje (nadležan je HZMO),
- izjavu koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno navedeno pravo prednosti pod točkom 15., a koja izjava je ovjerena kod nadležnog tijela.
31. Za pravne osobe:
- naziv ponuditelja;
- sjedište osobe;
- OIB;
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je    tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena;
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana,    odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe.
32. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine koji ne može biti manji od početnog.
33. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
34. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
35. Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 iliSOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
36. Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti.
37. Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.
38. Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.
39. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Ako se natjecatelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati.
40. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika) koje ponuda mora sadržavati.
41. Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava DUUDI i ne vraća se ponuditelju.
42. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati. 

Pisane vijesti