Natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH; rok 19/03/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/02/1194411_48445415.jpg

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/15

  1. Nekretnina u k.o. Gornje Utore OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 738/9, pašnjak, površine635 m², upisana u zk.ul. 225 k.o. Gornje Utore. POČETNA CIJENA: 45.705,05 kn JAMČEVINA: 4.570,50 kn 2. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1247/2, voćnjak, površine1962 m², upisana u zk.ul. 56300 k.o. Grad Zagreb kojoj odgovara k.č.br. 793/3 voćnjak, površine1962 m², upisana u pl. 2451 k.o. Centar POČETNA CIJENA: 10.007.325,00 kn JAMČEVINA: 500.366,25 kn 3. Nekretnina u k.o. Vinogradi Ludbreški OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2214/1, pašnjak u Kataleni, površine2421 m², upisana u zk.ul. 7713 k.o. Vinogradi Ludbreški. POČETNA CIJENA: 19.773,70 kn JAMČEVINA: 1.977,37 kn 4. Nekretnina u k.o. Vrata OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 721/1, neplodno u Laz za Mostac, površine 38 čhv, upisana u zk.ul. 255 k.o. Vrata. POČETNA CIJENA: 27.612,71 kn JAMČEVINA: 2.761,27 kn 5. Nekretnine u k.o. Ludbreg OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 2702/2, ekonomsko dvorište u Ludbregu, površine512 m², upisana u zk.ul. 2515, k.č.br. 696 Ludbreg, zgrada i parkiralište površine1536 m²(zgrada od105 m²i parkiralište od1431 m²), upisana u zk.ul. 2504, k.č.br. 698 zgrada u Frankopanskoj ulici površine 7m², upisana u zk.ul. 2504 k.o. Ludbreg, POČETNA CIJENA: 390.347,70 kn JAMČEVINA: 39.034,77 kn 6. Nekretnina u k.o. Žabno OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 176/1, dio zgrade u selu, površine86 m², upisana u zk.ul. 1499 k.o. Žabno. POČETNA CIJENA: 19.175,26 kn JAMČEVINA: 1.917,53 kn 7. Nekretnina u k.o. Kloštar Vojakovački OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 126, oranica pod voćem u gaju, površine 785 hvati, upisana u zk.ul 711 k.o. Kloštar Vojakovački, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 126 gaj, površine2823 m², k.o. Kloštar Vojakovački. POČETNA CIJENA: 66.578,29 kn JAMČEVINA: 6.657,83 kn 8. Nekretnina u k.o. Novi Sisak OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1671/2, livada, površine2688 m², upisana u zk.ul. 5041 k.o. Novi Sisak. POČETNA CIJENA: 269.425,00 kn JAMČEVINA: 26.942,50 kn 9. Nekretnina u k.o. Novi Sisak OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1672/16, kuća i dvorište, površine61 m², upisana u zk.ul. 6309 k.o. Novi Sisak, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 1672/16, kuća, površine44 m², i katastarskoj čestici oznake 1672/16, dvorište, površine 17m², sveukupno 61m², k.o. Novi Sisak. POČETNA CIJENA: 23.225,00 kn JAMČEVINA: 2.322,50 kn 10. Nekretnine u k.o. Hercegovac OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 762/1, oranica ograda, površine3 jutrai 377 hvati, k.č.br.  763/3, oranica ograda, površine1 jutroi 205 hvati, k.č.br. 763/5, oranica ograda, površine 734 hvati, k.č.br. 764/6, oranica ograda, površine 17 hvati, k.č.br. 766/2, oranica ograda, površine1 jutroi 978 hvati, k.č.br. 1201/5, parkiralište ograda, površine 20 hvati, k.č.br. 1201/6, oranica ograda, površine 6 hvati, k.č.br. 1201/7, industrijsko dvorište ograda, površine 38 hvati i k.č.br. 1201/10, oranica ograda, površine 4 hvata, sve upisane u zk.ul.br. 847 k.o. Hercegovac. POČETNA CIJENA: 1.245.634,00 kn JAMČEVINA: 62.281,70 kn 11. Nekretnina u k.o. Sesvete OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7256/4, dvorište, površine140 m², upisana u zk.ul.br. 9286, k.o. Sesvete. POČETNA CIJENA: 108.632,00 kn JAMČEVINA: 10.863,20 kn 12. Nekretnina u k.o. Lipovača OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1/7 oranica, površine360 m²upisana u zk.ul. 129 k.o. Lipovača. POČETNA CIJENA: 17.380,83 kn JAMČEVINA: 1.738,08 kn 13. Nekretnina u k.o. Voćin OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3384, vrt Jovanovačka ulica, površine 71 čhv, upisana u zk.ul. 1153 k.o. Voćin. POČETNA CIJENA: 3.662,50 kn JAMČEVINA: 366,25 kn 14. Nekretnina u k.o. Kraj OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2351/5, maslinjak, površine247 m², upisana u zk.ul. 1279 k.o. Kraj. POČETNA CIJENA: 503.369,03 kn JAMČEVINA: 50.336,90 kn 15. Nekretnina u k.o. Umag OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5052, oranica, površine2397 m², upisana u zk.ul. 3396 k.o. Umag. POČETNA CIJENA: 360.400,00 kn JAMČEVINA: 36.040,00 kn 16. Nekretnina u k.o. Belgrad OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6607, pašnjak pod koprivu u Triblju, površine 37 hvati, upisana u zk.ul. 2697 k.o. Belgrad. POČETNA CIJENA: 31.578,42 kn JAMČEVINA: 3.157,84 kn 17. Nekretnina u k.o. Donje Primišlje OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 185/5, oranica njiva, površine3417 m², upisana u zk.ul. 3 k.o. Donje Primišlje. POČETNA CIJENA: 19.969,37 kn JAMČEVINA: 1.996,94 kn 18. Nekretnina u k.o. Novi (Novi Vinodolski) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 16273/3, površine29 m², dvorište i k.č.br. 16273/4, površine18 m², dvorište, obje upisane u zk.ul.2, k.o. Novi. POČETNA CIJENA: 22.120,00 kn JAMČEVINA: 2.212,00 kn   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 19. ožujka 2015. godine do 14 sati   Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 19. ožujka 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 19. ožujka 2015. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:  +385(0)1 6448 817 fax: +385(0)1 6448 911 www.duudi.hr

Pisane vijesti