Natječaj za najam stanova u Zagrebu; rok 25/02/15

Slika /arhiva-midim/

Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), KLASA: 371-01/15-04/174, URBROJ: 536-09/11-2015-1 od 27. siječnja 2015. godine DUUDI objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NAJAM STANOVA 1/15

1. Predmet javnog poziva su stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

R.br

Grad

Ulica

i broj

Površina

 (m2)

Položaj

 u zgradi

Mjesečna

najamnina (kn)

Jamčevina

 (kn)

Datum i vrijeme

pregleda stana

1.

ZAGREB

Bosiljevska 10

39,67

podrum

595,05

1.785,15

17.2.2015. 15:00-15:30

2.

ZAGREB

Bužanova 14

19,00

suteren

285,00

855,00

16.2.2015. 09:00-09:30

3.

ZAGREB

Bužanova 14

83,90

prvi kat

1.258,50

3.775,50

16.2.2015. 09:30-10:00

4.

ZAGREB

Ilica 31

46,04

4. kat ulične

zgrade-ravno

690,60

2.071,80

17.2.2015. 12:00-12:30

5.

ZAGREB

Krijesnice 9

44,55

prizemlje

668,25

2.004,75

16.02.2015. 13:30-14:00

6.

ZAGREB

Lojenov prilaz 2

58,11

6. kat

871,65

2.614,95

17.02.2015. 14:00-14:30

7.

ZAGREB

Nova Ves 72

56,07

prvi kat, dvorište

841,05

2.523,15

17.02.2015. 13:00-13:30

8.

ZAGREB

Pavla Hatza 18

17,55

suteren

263,25

789,75

17.02.2015. 10:00-10:30

9.

ZAGREB

Rapska 35

22,13

6. kat

331,95

995,85

17.02.2015. 09:00-09:30

10.

ZAGREB

Šubićeva 3

96,63

3. kat

1.449,45

4.348,35

16.02.2015. 11:30-12:00

11.

ZAGREB

Šubićeva 15

102,84

2. kat

1.542,60

4.627,80

16.02.2015. 12:30-13:00

12.

ZAGREB

Tomićeva 7

30,70

prizemlje

460,50

1.381,50

17.02.2015. 11:00-11:30

13.

ZAGREB

Wickerhauserova 3

12,47

1. kat

187,05

561,15

16.02.2015. 14:30-15:00

14.

ZAGREB

Zvonimirova 65

30,29

podrum

454,35

1.363,05

16.02.2015. 10:30-11:00

   2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  25. veljače 2015. godine do 12,00 sati

3. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini stan zaključit će se ugovor o najmu stana na rok od 5 godina, uz mogućnost nakon  isteka roka sklapanja novog ugovora na slijedećih 5 godina ukoliko najmoprimac u potpunosti izvršava obveze iz ugovora.  Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja stana.

4. Pisana ponuda za najam s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom   Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA BROJ 1/15" i upozorenje "NE OTVARATI DO 25. veljače 2015. DO 12,30 SATI", koje se  mora napisati na obje strane omotnice, na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom,  Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne  nekretnine Dežmanova 10 10000 Zagreb

5. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10,  dana 25. veljače 2015. u 12,30 sati.   Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

6. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka  roka za podnošenje ponuda iz točke 2. ovog javnog poziva smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje,  nego će biti vraćene Ponuditelju.

7. Kontakt informacije:     Tel:    6346-270, 6346-411, 6346-487 8. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.duudi.hr i www.hr-nekretnine.hr.  

NAPOMENE

  9. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu pod rednim brojem stana za koji daje ponudu u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 239531-ST3. 10. Najbolji ponuditelj mora na račun iz točke 9. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između  iznosa jamčevine i iznosa tri mjesečne najamnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje najmodavcu do kraja  ugovorenog roka najma. 11. Stanovi se daju u najam u postojećem "VIĐENOM STANJU".  

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

12. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe.

13. Pravo na najam ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos najamnine.

14. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika) koje ponuda mora sadržavati.  Ukoliko se više ponuda za više stanova dostavi u jednoj omotnici s jednim primjerkom potrebne dokumentacije, takve ponude će  se smatrati nevažećima.

15. Osim najamnine, najmoprimac se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja stana te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja stana (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno  pozitivnim propisima.

16. Najmoprimac ne može vršiti preinake predmetnog stana bez pismenog pristanka najmodavca te se i u slučaju pristanka  najmodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane najmodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu najmodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i  ostala eventualna dodana vrijednost stana nakon isteka najma vlasništvo su Republike Hrvatske.

17. Najmoprimac ne može dati u podnajam stan u cijelosti ili u dijelu, bez suglasnosti najmodavca.

18. Najmoprimac može stan koristiti za stanovanje, a ne može stan koristiti za druge namjene, u cijelosti ili djelomično.

19. Ugovor o najmu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret najmoprimaca.

20. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom najamnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

21. Neće se razmatrati ponude:

- osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

- osoba koji su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI;

- osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

22. Osobama koje nisu ispunile uvjete natječaja i koje nisu ponudile najviši iznos najamnine uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

23. a) Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora.

b) U slučaju kada jedan ponuditelj ponudi najbolje ponude za više stanova te se u roku iz točke 20. ovog javnog poziva opredijeli   za jedan od tih stanova, za ostale stanove ne vraća mu se uplaćena jamčevina.

24. Ukoliko najbolji ponuditelj odustane od ponude, redosljedom svaki sljedeći ponuditelj koji ispunjava uvjete iz ovog javnog poziva,  može prihvatiti iznos prvog najboljeg ponuditelja, te se s njim može zaključiti ugovor o najmu. Ukoliko nijedan od sljedećih ponuditelja ne prihvati najbolju ponudu prvog ponuditelja, natječaj za taj stan se poništava.

25. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih stanova i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

26. Svaka ponuda mora sadržavati redni broj i adresu stana iz oglasa za koji se daje ponuda.

27. Osobne podatke:

- ime i prezime ponuditelja;

- OIB;

- presliku osobne iskaznice;

- broj telefona radi kontakta;

- adresu stanovanja.

28. Ponuđeni iznos mjesečne najamnine koji ne može biti manji od početnog.

29. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

30. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdane od nadležne porezne uprave Ministarstva financija,  ne stariju od 30 dana.

31. Broj računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine, naznačen u tekstualnom dijelu ponude.

32. Neće se razmatrati: - ponude suprotne ovom pozivu; - nepotpune ponude koje ne sadrže tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici; - ponude bez ostalih traženih podataka iz ovog javnog poziva; - više ponuda dostavljenih u jednoj omotnici; - uvjetne ponude.    

Pisane vijesti