Natječaj za prodaju zlatnih predmeta, legura i teretnog vozila; rok 13/5/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2015/04/SL-BROD-pod-1..jpg
Na temelju Odluka Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje:Državni ured) klasa:740-02/15-01/11, urbroj: 536-0515/02-2015-9 od 01. travnja 2015., klasa:740-02/14-01/36, urbroj: 536-0515/02-2015-26 od 01. travnja 2015. i klasa: 943-01/14-01/46, urbroj: 536-0515/02-2015-12 od 01. travnja 2015., Državni ured objavljuje:  

 OGLAS O PRODAJI

1. PREDMET PRODAJE pod 1. ( klikom otvarate link na fotografije )*
 1. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 18K/750 zlata cjelokupne težine 206,60 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 31.816,40 kuna
 2. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 8K/333 zlata cjelokupne težine 27,70 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 1.883,60 kuna
 3. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 10K/411,6 zlata cjelokupne težine 21,70 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 1.822,80 kuna
 4. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 9K/375 zlata cjelokupne težine 14,80 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 1.139,60 kuna
 5. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 23,5K/986 zlata cjelokupne težine 24,40 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 4.928,80 kuna
 6. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 21,5K/900 zlata cjelokupne težine 6,80 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 1.258,00 kuna
 7. Različiti oštećeni zlatni predmeti izrađeni iz 14K/585 zlata cjelokupne težine 629,30 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 75.516,00 kuna
 8. Različiti oštećeni predmeti izrađeni iz srebra cjelokupne težine 3,50 grama. Procijenjena lom vrijednost je 7 kuna
 9. Predmeti izrađeni iz neplemenitog metala – bižuterija vrijednosti 1 kuna
 10. Grumen čistog zlata 999/000 težine 5,59 grama. Procijenjena lom vrijednost 1.145,95 kuna
 11. Predmeti izrađeni iz 8K/333 zlata cjelokupne težine 0,28 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 19,04 kuna
 12. Predmeti izrađeni iz 14K/585 zlata cjelokupne težine 1,12 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 134,40 kuna
 13. Prsten izrađen iz 10K/411,6 žutog zlata, težine 3,52 grama. U prsten su ugrađeni osmokutni i trapezoidni dijamanti cjelokupne procijenjene težine 0,25 ct, kvalitete P2-3, boje J-K, jedan dijamant nedostaje. Procijenjena vrijednost prstena kao polovni nakit je 1.950,00 kuna

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta je 121.622,59 kuna.

Predmeti se prodaju skupno

 POČETNA CIJENA:           121.622,59 kuna

JAMČEVINA:                       12.162,26 kuna

Navedeni predmeti procijenjeni su kao lom vrijednost zlata iskoristivi jedino kao sirovina za daljnju proizvodnju i kao polovni nakit koji označava predmet koji je vidljivo bio nošen i u koji treba uložiti sredstva za popravak, no zbog kamena još ima uporabnu vrijednost. Ukupna početna vrijednost predmeta iznosi 121.622,59 kuna, sukladno procjeni sudskog vještaka za zlatarstvo i draguljarstvo, zlatarskog majstora. Predmeti su nakon vještačenja upakirani u plombirane numerirane vrećice na koje je upisana valjano utvrđena težina i kvaliteta materijala.

 

pod 2. ( klikom otvarate link na fotografije )

teretno vozilo marke Iveco Dialy 65C15V broja šasije ZCFC65A0005340543, bijele boje, godine proizvodnje 2001. g., u tehnički neispravnom stanju, snage motora 107kW, zapremnine motora 2798

POČETNA CIJENA:           26.111,28 kuna

JAMČEVINA:                       2.611,13 kuna

Početna vrijednost vozila iznosi 26.111,28 kuna sukladno procjeni sudskog vještaka prometne struke. Procjena popravka iznosi 13.729,44 kune. Vozilo je u neispravnom vrlo lošem stanju, neispravnog akumulatora uslijed čega nije moguće provjeriti stanje kilometara niti ispravnost motora.

  pod 3. ( klikom otvarate link na fotografije )*

1. Duallor G pločice – dentalna legura cjelokupne težine 503,50 grama vrijednosti 60.420,00 kuna

1B. Duallor G pločice – dentalna legura cjelokupne težine 496,50 grama vrijednosti 59.580,00 kuna 2A. 10 ogrlica i 1 privjesak izrađeni uz 14K/585 žutog zlata cjelokupne težine 17,80 grama procijenjenih kao tzv. lom zlato vrijednosti 2.136,00 kuna 2B. 11 pari naušnica, 2 rasparene naušnice, 7 privjesaka-pločica, 1 privjesak-križ, 3 privjesaka „Vjera-Nada-Ljubav“, privjesak-srce, 1 narukvica izrađeni iz 14K/585 žutog zlata, cjelokupne težine 29,00 grama i procijenjeno kao tzv. lom zlato vrijednosti 3.480,00 kuna 2C. 5 lančića izrađena iz 14K/585 žutog zlata cjelokupne težine 12,50 grama procijenjeni kao tzv. lom zlato vrijednosti 1.500,00 kuna 2D. 1 ogrlica izrađena iz 14K/585 žutog zlata težine 17,80 grama procijenjena kao tzv. lom zlato vrijednosti 2.136,00 kuna 2E. Pločica izrađena iz 14K/585 žutog zlata težine 1,80 grama procijenjena kao tzv. lom zlato i vrijednosti 216,00 kuna 2F. 35 raznih narukvica izrađenih iz srebra 925/000 cjelokupne težine 608,10 grama procijenjene kao lom srebro i vrijednosti 1.824,00 kuna 3. Stabilor G pločice-dentalna legura cjelokupne težine 500 grama i vrijednosti 60.000,00 kuna 4A. i 4B. Degudent U pločice-dentalna legura cjelokupne težine 1019,70 grama i vrijednosti 122.364,00 kune 7. Degulor C pločice-dentalna legura cjelokupne težine 500 grama i vrijednosti 60.000,00 kuna 8. Degulor M pločice-dentalna legura cjelokupne težine 497 grama i vrijednosti 59.640,00 kuna 9/1-9/16. 16 vrećica granulata srebra 999/000 cjelokupne težine 16 kg vrijednosti 48.000,00 kuna Ukupna procijenjena vrijednost predmeta je 481.296,00 kuna, ali predmeti se prodaju pojedinačno kako su brojčano označeni.   POČETNA CIJENA:           iskazana kraj svakog pojedinačnog predmeta JAMČEVINA:                       10 % od početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji se stavlja ponuda  

Navedeni predmeti koji su procijenjeni kao lom vrijednost zlata ili srebra nisu predviđeni za daljnju uporabu, i nisu pravilno označeni državnim žigom, nakit koji je istrošen te se kao takav tretira samo kao sirovina i može se iskoristiti samo za recikliranje odnosno u proizvodnji novog nakita. Početne cijene svakog pojedinačnog predmeta iskazane su kraj svakog pojedinog predmeta, sukladno procjeni sudskog vještaka za zlatarstvo, zlatarskog majstora.

  2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti putem javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Na javnom natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji prethodno uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne procijenjene vrijednosti (pod 1. – 12.162,26 kuna, pod 2. – 2.611,13 kuna, pod 3. – 10% od početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji ponuditelj stavlja ponudu) na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.

Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.   3. ROK ZA DAVANJE PONUDA Rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2015. do 16:00 sati. Ponude koje pristignu nakon zadanog roka, neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Ponude će se prikupljati dostavom u pisanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na adresi: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb, s napomenom "PONUDA ZA SKUPNU KUPNJU PREDMETA 1-13 POD 1." - ne otvarati", "PONUDA ZA KUPNJU TERETNOG VOZILA POD 2." - ne otvarati", "PONUDA ZA KUPNJU POJEDINAČNIH PREDMETA POD 3." - ne otvarati".

  4.SADRŽAJ PONUDE Ponuda mora sadržavati: - podatke o ponuditelju - ime, prezime, OIB uz presliku osobne iskaznice, naziv obrta ili trgovačkog društva, sjedište i OIB - potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza po osnovi javnih davanja - ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela, faksa ili e mail adrese - naznaka da se ponuda odnosi na skupnu kupnju predmeta 1-13 pod 1., kupnju teretnog vozila pod 2., kupnju pojedinačnih predmeta pod 3., i da je valjanost 30 dana od dana otvaranja ponuda - dokaz o uplaćenoj jamčevini i podatak o broju računa za povrat jamčevine ako ponuda ne bude prihvaćena - ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene Ponuda uključuje sve troškove koje se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te prodavatelj nije obvezan niti odgovoran nadoknaditi ikakve troškove ponuditelju, bez obzira na način provođenja i konačni rezultat postupka. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje bez posebnog obrazloženja.   5. KRITERIJ PRODAJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji, a ostali ponuditelji biti će obaviješteni o ishodu natječaja pismenim putem.

Otvaranje ponuda, bez prisutnosti javnosti, obaviti će povjerenstvo sastavljeno od tri člana, državnih službenika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te zapisnički utvrditi jesu li valjane i predložiti Predstojniku Državnog ureda donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon što najpovoljniji ponuditelj dobije odluku o odabiru, dužan je pristupiti u roku od 5 dana od dana primitka, u Državni ured i sklopiti ugovor o kupoprodaji. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan učiniti u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru ne sklopi ugovor o kupoprodaji sa Državnim uredom, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ne uplati iznos kupoprodajne cijene, ugovor će se smatrati raskinutim te isti gubi pravo na povrat jamčevine.

 U slučaju iz prethodnog stavka, prvi sljedeći ponuditelj smatrati će se najpovoljnijim ponuditeljem.   6. OSTALO Novčana sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna. Predmeti pod 1. i pod 3. moći se pogledati u prostorijama Državnog ureda na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb dana 28. travnja 2015. u vremenu od 13:00 do 14:30 sati uz prethodnu najavu 48 sati ranije. Teretno vozilo pod 2. može se pogledati u Puli dana 29. travnja 2015. u vremenu od 13:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu 48 sati ranije. Dodatne informacije na: tel: 01 6346 229 radnim danom od 09-12 sati Oglas objavljen i na www.hgk.hr *Napomena: fotografije je potrebno skinuti iz zapakiranoga filea ukoliko ih direktno ne možete otvoriti.  

Pisane vijesti