Poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina RH; rok 28/11/14

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/02/1194411_48445415.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. i 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:    

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/14

    1. Nekretnine u k.o. Brtonigla OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 240/3, zgr. koliba upisana u zk.ul.br. 384 k.o. Brtonigla koja odgovara k.č.br. 240/3 dvorište od 76 m2 upisana u pl. 677 k.o. Brtonigla, k.č.br. zgr. 240/4 upisana u zk.ul.br. 129 k.o. Brtonigla koja odgovara k.č.br. 240/4 neplodno ostalo, površine 78 m2 upisana u pl. 677 k.o. Brtonigla i k.č.br. zgr. 240/6 štala, upisana u zk.ul.br. 580 k.o. Brtonigla koja odgovara k.č.br. 240/6 kuća, štala i dvorište, površine 12 m2 upisana u pl. 677 k.o. Brtonigla. POČETNA CIJENA: 99.067,11 kn JAMČEVINA: 9.906,71 kn   2. Nekretnine u k.o. Hercegovac OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 762/1, oranica ograda, površine 3 jutra i 377 hvati, k.č.br. 763/3, oranica ograda, površine 1 jutro i 205 hvati, k.č.br 763/5, oranica ograda, površine 734 hvati, k.č.br. 764/6, oranica ograda, površine 17 hvati, k.č.br. 766/2, oranica ograda, površine 1 jutro i 978 hvati, k.č.br. 1201/5, parkiralište ograda, površine 20 hvati, k.č.br. 1201/6, oranica ograda, površine 6 hvati, k.č.br. 1201/7, industrijsko dvorište ograda, površine 38 hvati i k.č.br. 1201/10, oranica ograda, površine 4 hvata, sve upisane u zk.ul.br. 847 k.o. Hercegovac. POČETNA CIJENA: 1.245.634,00 kn JAMČEVINA: 62.281,70 kn   3. Nekretnina u k.o. Ilok OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 6183, voćnjak Principovac, površine 5346 m2, upisana u zk.ul.br. 5621 k.o. Ilok. POČETNA CIJENA: 473.739,00 kn JAMČEVINA: 47.373,90 kn   4. Nekretnina u k.o. Novi Sisak OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1672/16, kuća i dvorište, površine 61 m2, upisana u zk.ul.br. 6309 k.o. Novi Sisak. POČETNA CIJENA: 23.225,00 kn JAMČEVINA: 2.322,50 kn   5. Nekretnine u k.o. Novi Sisak OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 1671/2, livada, površine 2688 m2, upisana u zk.ul.br. 5041 k.o. Novi Sisak. POČETNA CIJENA: 269.425,00 kn JAMČEVINA: 26.942,50 kn   6. Nekretnine u k.o. Puklica OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 125/5, gospodarska zgrada i dvor, površine 3.320 m2, k.č.br. 129/6, dvor Puklica, površine 191 m2, obje upisane u zk.ul.br. 156 k.o. Puklica, k.č.br. 149/1, gospodarske zgrade i dvor, površine 11.017 m2, upisana u zk.ul.br. 178 k.o. Puklica. POČETNA CIJENA: 405.177,87 kn JAMČEVINA: 40.517,79 kn   7. Nekretnina u k.o. Salež OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2116/2, livada, površine 162 m2, upisana u zk.ul.br. 733 k.o. Salež. POČETNA CIJENA: 28.068,72 kn JAMČEVINA: 2.806,87 kn   8. Nekretnina u k.o. Sesvete OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 7256/4, dvorište, površine 140 m2, upisana u zk. ul.br. 9286, k.o. Sesvete. POČETNA CIJENA: 108.632,00 kn JAMČEVINA: 10.863,20 kn   9. Nekretnina u k.o. Županja OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2251/5, zgrada, lokalna cesta i livada, površine 12.458 m2, upisana u zk.ul.br. 4929 k.o. Županja. POČETNA CIJENA: 301.311,00 kn JAMČEVINA: 30.131,10 kn     ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. studenog 2014. godine do 14:00 sati Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 28. studenog 2014. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 28. studenog 2014. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:  +385(0)1 6448 871 +385(0)1 6448 866 fax: +385(0)1 6448 911 www.duudi.hr   Ovaj tekst je objavljen i na stranicama www.hgk.hr

Pisane vijesti