​PRIOPĆENJE: Informacija o provedenoj privatizaciji društva Croatia osiguranje d.d. Zagreb

Slika /arhiva-midim/
U „Izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2014. godinu“ Državni ured za reviziju dao je neobvezujuće mišljenje kako je o načinu privatizacije društva Croatia Osiguranje d.d. trebao odlučiti Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH.

S obzirom na gore navedeno mišljenje ( koje ne predstavlja nalog ili preporuku )  ističemo sljedeće:
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH ( NN 76/2013 ) društvo Croatia osiguranje d.d. nije određeno kao društvo od strateškog interesa za RH te je točkom 8.3. određeno kao društvo od razvojnog značenja koje treba restrukturiranje, dokapitalizaciju ili privatizaciju u cijelosti ili u dijelu.  Nakon provedene rasprave u Hrvatskom sabor, Sabor je i izglasao navedenu Strategiju.  

Sukladno navedenoj Strategiji, privatizacija društva Croatia osiguranje d.d. provedena je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom ( NN br. 145/10 i 70/12 ) po Članku 36. navedenog zakona, a koji kaže:

„ Iznimno od odredaba članka 32. do 34. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske može odlučiti, na prijedlog nadležnog ministarstva u odnosu na osnovnu djelatnost trgovačkog društva, a uz pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za gospodarstvo na taj prijedlog, da se dionicama ili poslovnim udjelima u određenom trgovačkom društvu raspolaže i na drugačiji način u cilju ostvarivanja određenih gospodarskih interesa ili izvršavanja obveza Republike Hrvatske.“

Pisane vijesti