Priopćenje povodom prosvjeda radnika RIZ-Odašiljača

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/Osijek Ljube Babića.JPG

Kako se ponovno aktualiziralo pitanje RIZ-Odašiljača d.d. te s tim u svezi, radničkog dioničarstva, radi potpunog informiranja javnosti i točnosti informacija Državni ured za upravljanje državnom imovinom ističe kako slijedi:

I. Postupak pretvorbe  društvenog poduzeća RIZ - TVORNICA ODAŠILJAČA, Zagreb, proveden je 1992. godine,  kada je izdano  ukupno 135.902 dionice društva nominalne vrijednosti od po 100 DM svaka.

Tzv. "malim dioničarima" omogućeno je u postupku pretvorbe stjecanje 100 % dionica društva i to 50% uz popust i obročnu otplatu, a 50% bez popusta, pri čemu su zaposleni i ranije zaposleni u poduzeću imali prednost upisa odnosno kupnje dionica u odnosu na ostale kategorije "malih dioničara".

Po okončanju pretvorbe "mali dioničari" sudjelovali su u upravljanju Društvom po osnovi  99,71%  dionica društva.

U postupku navedene pretvorbe u vrijednost društvenog kapitala nije bio uključen iznos od 17.042.167,66 USD, koja sredstva su u vrijeme pretvorbe bila deponirana i blokirana na računu Narodne banke Srbije - Vojnog servisa.

Navedeni iznos se u trenutku donošenja Rješenja o pretvorbi nalazio u postupku raspodjele sredstava Vojnog servisa Narodne banke bivše SFRJ te je kao takav ostao nedostupan do dovršetka postupka sukcesije.

Slijedom toga, navedena sredstva nisu bila procijenjena u pretvorbi te nisu ušla u temeljni kapital Društva, pa je sukladno tada važećoj odredbi čl. 47. Zakona o privatizaciji (NN 21/96, 71/97, 16/98,73/00), ta neprocijenjena imovina prenijeta Hrvatskom fondu za privatizaciju (u daljnjem tekstu: Fond).

Navedena sredstva su u postupku sukcesije dana 29.05.2003. uplaćena Narodnoj banci Hrvatske i istoga dana prebačena na račun Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Nakon saznanja da su navedena sredstva prebačena na račun Ministarstva financija Republike Hrvatske, Društvo je Fondu podnijelo zahtjev za postupak sukladno čl. 47. navedenog Zakona, odnosno za naknadnom procjenom predmetnih sredstava u temeljni kapital društva.

Rješenjem Fonda od 05.10.2007., donesenim temeljem čl. 47. istog Zakona, Društvu je data suglasnost na povećanje temeljnog kapitala za iznos od 88.162.490,00 kn, koji iznos je protuvrijednost 17.042.167,66 USD po srednjem tečaju HNB na dan donošenja toga Rješenja.

Obzirom da nisu utvrđeni zakonski razlozi za obnovu pretvorbe, tim Rješenjem je određeno da se dokapitalizacija ima provesti izdavanjem 238.277 dionica nominalne vrijednosti 370,00 kn, u korist Fonda.

Tim Rješenjem pravomoćno je odbijen zahtjev Društva za davanjem suglasnosti na povećanje kapitala i za iznos od 7,5% zateznih kamata na navedeni iznos glavnice u USD, uz obrazloženje da Društvo nije bilo vlasnikom tih sredstava neprocijenjenih u pretvorbi, te da stoga nema pravo na kamate na taj iznos tekuće od dana uplate toga iznosa Ministarstvu financija RH sa računa Narodne banke Srbije - Vojnog servisa.

Društvo nije upravnom tužbom pobijalo predmetno Rješenje Fonda ni u odnosu na kunsku protuvrijednost predmetnih sredstava ni u dijelu utvrđenja da sve dionice pripadaju Fondu, a ni u dijelu kojim se odbija zahtjev u odnosu na kamate.

Upisom predmetne dokapitalizacije u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ukupan broj dionica Društva povećan je sa 135.902 na 374.179 dionica, a Fond je postao većinskim dioničarom Društva, stekavši 63,68% novoemitiranih dionica, pa su tzv. "mali dioničari" zadržali u svojemu vlasništvu  rečenih 99,71% dionica stečenih u postupku pretvorbe, što je nakon predmetne dokapitalizacije bilo 33,68% dionica Društva.

Nakon dokapitalizacije, Društvo je od Fonda zatražilo da se predmetne dionice privatiziraju kroz radničko dioničarstvo, a traženje je nastavljeno i nakon što su te dionice postale vlasništvom Republike Hrvatske temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10, 70/12), kojemu zahtjevu nije udovoljeno.

Pored učestalog traženja Društva za radničko dioničarstvo, Društvo je protiv Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar),podiglo pred Upravnim sudom u Zagrebu upravnu tužbu radi šutnje uprave, odnosno radi nepostupanja po zahtjevu Društva za prodajom navedenih dionica. Dana 08. travnja 2014. Upravni sud u Zagrebu donio je presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev Društva za prodajom navedenih dionica u cijelosti.

II. Nastavno na prijedlog Ministarstva gospodarstva za donošenje Odluke Vlade RH o ustupanju cjelokupnog portfelja Društva u vlasništvu RH Društvu za jednu kunu pod uvjetom da ih društvo u roku od 6 mjeseci proda djelatnicima pod povoljnijim uvjetima, Državni ured je dao iscrpno i opsežno očitovanje, u kojem je jasno i nedvojbeno izneseno objašnjenje o nepostojanju osnove za donošenje predložene odluke Vlade sukladno čl. 46. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Ujedno je predstavnicima radničkog vijeća i sindikata Društva predloženo da u suradnji s resornim Ministarstvom sudjeluju u definiranu novog i prihvatljivog prijedloga koji bi bio pravno i činjenično utemeljen.

III. Nadalje, po pitanju radničkog dioničarstva, ističemo da je  Državni ured izradio nacrt Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske putem radničkog dioničarstva temeljem čl. 47. st. 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te u sklopu redovne procedure, istu poslao na mišljenja resornim ministarstvima, sindikatima i udrugama poslodavaca.

Međutim, kako je Društvo podnijelo Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti čl. 47. st. 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske očitovao se da predlaže da se Uredba ne donosi prije odluke Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti čl. 47. st. 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a o čemu se Državni ured očitovao Društvu.

Dakle, sve relevantne institucije upućene su o tijeku procedure izrade nacrta o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske putem radničkog dioničarstva.

Zaključno, postupanje Državnog ureda temelji se na zakonskim propisima Republike Hrvatske te je isto vođeno interesima Republike Hrvatske. Pisane vijesti