Prodaja zlatnih predmeta, muškog sata i Mercedesa CLK 200

Slika /arhiva-midim/
Na temelju Odluka Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom KLASA:740-02/13-01/13, URBROJ: 536-0515/02-2014-5 od 25. rujna 2014., KLASA :740-02/13-01/91, URBROJ: 536-0515/02-2014-8 od 25. rujna 2014. i KLASA: 740-02/13-01/15, URBROJ: 536-0515/02-2014-14 od 25. rujna 2014., Državni ured objavljuje:

 OGLAS O PRODAJI 

 

1. PREDMET PRODAJE ( linkovi na predmete otvaraju slike predmeta prodaje )   a)                                    zlatni predmeti (24 kom)        i           ručni muški sat zlatne boje marke "GC" POČETNA CIJENA:  43.165,00 kuna                                             500,00 kuna JAMČEVINA:             4.316,50 kuna                                               50,00   kuna   b)              osobno vozilo marke Mercedes CLK 200 Kompresor broja šasije WDB2083451F147309, srebrne boje, godine proizvodnje 2000. g., odjavljen, nije u tehnički ispravnom stanju POČETNA CIJENA: 16.000,00 kuna JAMČEVINA:           1.600,00 kuna  

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti putem javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Na javnom natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji prethodno uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne procijenjene vrijednosti (4.316,50 kuna, 50,00 kuna,1.600,00 kuna) na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.

Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

3. ROK ZA DAVANJE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 03. studeni 2014. do 16:00 sati. Ponude koje pristignu nakon zadanog roka, neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Ponude će se prikupljati dostavom u pisanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na adresi: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb, s napomenom "PONUDA ZA KUPNJU AUTOMOBILA" - ne otvarati", "PONUDA ZA KUPNJU ZLATNIH PREDMETA" - ne otvarati", "PONUDA ZA KUPNJU SATA" - ne otvarati".

 

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja - ime, prezime, OIB uz presliku osobne iskaznice, naziv obrta ili trgovačkog društva, sjedište i OIB

- ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela, faksa ili e mail adrese

- naznaka da se ponuda odnosi na kupnju automobila/zlatnih predmeta i sata i da je valjanost 30 dana od dana otvaranja ponuda

- dokaz o uplaćenoj jamčevini i podatak o broju računa za povrat jamčevine ako ponuda ne bude prihvaćena

- ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od ukupne početne cijene

Ponuda uključuje sve troškove koje se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te prodavatelj nije obvezan niti odgovoran nadoknaditi ikakve troškove ponuditelju, bez obzira na način provođenja i konačni rezultat postupka.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje bez posebnog obrazloženja.

5. KRITERIJ PRODAJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji, a ostali ponuditelji biti će obaviješteni o ishodu natječaja pismenim putem.

Otvaranje ponuda, bez prisutnosti javnosti, obaviti će komisija sastavljena od tri člana, državnih službenika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te zapisnički utvrditi jesu li valjane i predložiti Predstojniku Državnog ureda donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon što najpovoljniji ponuditelj dobije odluku o odabiru, dužan je pristupiti u roku od 5 dana od dana primitka, u Državni ured i sklopiti ugovor o kupoprodaji. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan učiniti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru ne sklopi ugovor o kupoprodaji sa Državnim uredom, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ne uplati iznos kupoprodajne cijene, ugovor će se smatrati raskinutim te isti gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju iz prethodnog stavka, prvi sljedeći ponuditelj smatrati će se najpovoljnijim ponuditeljem.

6. OSTALO

Novčana sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna.

Zlatni predmeti i ručni sat pod a) mogu se pogledati u prostorijama Državnog ureda na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb dana 15. listopada 2014. u vremenu od 13:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu 24 sata ranije.

Automobil pod b) može se pogledati u garažnom prostoru Državnog ureda u Zagrebu dana 17. listopada 2014. u vremenu od 13:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu 24 sata ranije.

Dodatne informacije na: tel: 01 6346 229, 01 6448 845, faks: 01 6448 913, radnim danom od 09-12 satiPisane vijesti