Prodaje se Dječje selo Promajna i parcele na otoku Ugljanu

Slika /slike/imovina/2021_7_19-image-1.jpg

Ministarstvo je 23. lipnja 2021. raspisalo dva javna poziva za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ponuđene nekretnine su ugostiteljsko turistička zona 'Mačjak-Šumljak' na otoku Ugljanu i Dječje selo Promajna u Baškoj Vodi.

Predmet javnog poziva broj 4/21 kupoprodaja je nekretnine upisane u z.k.ul. 2709. u k.o. Lukoran Općinskog suda u Zadru, u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao z.k.č.br. 1234/30, pašnjak površine   94.473 m² i z.k.č.br. 1889/11, pašnjak površine 212.843 m², u naravi zemljište unutar granica građevinskog područja izvan naselja. Ukupna površina zemljišta je 307.316 m².

Nekretnina se prema Prostornom planu uređenja Općine Preko, Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak“ i Detaljnom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak“ nalazi unutar područja  za razvoj i uređenje prostora izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene, najvećim dijelom unutar zone hotela - T1 i zone turističko naselje – T2, a manjim dijelom unutar zone zaštitnih zelenih površina – Z, zone sporta i rekreacije – R2, zone lungomare – obalne šetnice, zone turističkog naselja bez smještajnih kapaciteta, zone infrastrukturnih sustava – IS i zone privez/kopneni dio - LI.
 
Rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 79.820.000,00 kuna.
 

Predmet drugog javnog poziva broj 5/21 je kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti „Dječje selo“.

Nekretnina se nalazi najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna, planiranog za urbanu preobrazbu, gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 - hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone sportsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.
 
Rok za podnošenje ponuda je 20. rujna 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 108.420.000,00 kuna.
 

Kako sudjelovati?

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO-KUPLJENO".
 
  • u postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina
  • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor
  • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene ili istovjetna početnoj cijeni i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
  • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
  • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
  • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
  • Ministarstvo zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju, niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak
  • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja ostalim ponuditeljima Ministarstvo će vratiti jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
  • izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu. U suprotnom Ministarstvo nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

Dodatne informacije o javnim pozivima dostupne su na gore navedeni linkovima te putem e-pošte: natjecaj@midim.hr.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina