Prodaju se vozila u vlasništvu države, pogledajte što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja vozila/2022_01/range1.jpg

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u ponedjeljak 2. svibnja 2022. godine, Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 30 vozila koja su u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 1. lipnja 2022. godine do 10.00 sati.

Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Između ostalih, natječajem se prodaje automobil Land Rover Range Rover Evoque Coupe s početnom cijenom od 60.000 kuna, BMW serije 5 po početnoj cijeni 8.634,36 kuna kao i Renault Midlum 220.10 4X2 čija je početna cijena 10.000 kuna. U prodaji su vozila i drugih marki automobila a prodaju se i teretna vozila. ​O kojim je točno vozilima riječ i koja im je početna cijena možete provjeriti ovdje.

Vozila se mogu pogledati 18. svibnja 2022. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, dok se vozila pod rednim brojem 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. Javnog poziva mogu pogledati 18. svibnja 2022. godine u vremenu od 13:00 do 13:30 sati u Jastrebarskom, Ul. Ivane Brlić Mažuranić bb (prostor bivše vojarne).

Uvjeti natječaja
 
 • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
 • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
 • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
 • ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početno cijene i izražena u kunama, te ukupan zbroj ponuđenih cijena
 • najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila
 • Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
 • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
 • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
 • izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za svaku skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Ponuda mora sadržavati:
 
 • kupoprodajnu cijenu u kunama koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
 • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
 • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
 • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
 • pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Kao dan predaje uzima se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za predaju ponuda smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 1. lipnja 2022. godine do 10:00 sati dok će se javno otvaranje ponuda održati istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu s početkom u 11.00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Sadržaj Javnog poziva kao i detaljne informacije o vozilima dostupni su ovdje, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefon 01/6470 115 ili na adresi elektroničke pošte jan.vnoucek@mpgi.hr.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina