Prodaju se vozila u vlasništvu države, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Slika //dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja%20vozila/2022_02/jaguar.jpg

Ministarstvo je u četvrtak, 20. listopada 2022. godine, objavilo Javni poziv kojim se na prodaju nudi 28 vozila u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 21. studenoga do 10:00 sati

Republika Hrvatska prodaje vozila čiji popis je dostupan u tekstu natječaja, gdje su navedeni i njegovi uvjeti. Tekst Javnog pozivaobrazac ponude i opise s cijenama i fotografijama ponuđenih automobila možete pronaći u pratećim dokumentima na web stranici Ministarstva.

Između ostalih, natječajem se prodaje automobil Jaguar X-Type s početnom cijenom od 1.492 kuna (198,02 €), Renault Magnum 460.18 T s početnom cijenom od 19.426,44 kuna (2.758,33 €) kao i BMW serije 3 čija je početna cijena 26.025,48 kuna (13.454,17 €). U prodaji su vozila i drugih marki automobila a prodaju se i teretna vozila. ​

Vozila se mogu pogledati 26. listopada 2022. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, dok se vozila pod rednim brojem 8., 9., 10., 11., 14., 20. i 25. Javnog poziva mogu pogledati 26. listopada 2022. godine u vremenu od 13:00 do 13:30 sati u Jastrebarskom, Ul. Ivane Brlić Mažuranić bb (prostor bivše vojarne). 

Rok za podnošenje ponuda je ponedjeljak 21. studenoga 2022. godine do 10:00 sati dok će se javno otvaranje ponuda održati istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu s početkom u 11.00 sati. 

Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Uvjeti natječaja
 
 • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
 • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
 • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
 • ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početno cijene i izražena u kunama, te ukupan zbroj ponuđenih cijena
 • najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila
 • Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
 • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
 • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
 • izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za svaku skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Ponuda mora sadržavati:
 
 • kupoprodajnu cijenu u kunama koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
 • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
 • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
 • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
 • pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. 

Sve dodatne infomacije vezane s ovim natječajem mogu se dobiti na broj telefon 01/6470 115 ili na adresi elektroničke pošte jan.vnoucek@mpgi.hr.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina