Vlada prihvatila izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva

Slika /slike/press/2018_11_30.vlada.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćeni su Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU) i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Zakoni će biti upućeni u daljnju saborsku proceduru.     


Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU)

Trogodišnja provedba Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ukazala je na potrebu daljnjeg usklađenja s uvjetima na tržištu, zatim jasnijeg formuliranja određenih odredbi zakona, kao i potrebu za usklađenjem s normativnim rješenjima i praksom država članica Europske unije.

Predloženim zakonom:
 
 • osigurava se provedba mjere iz Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine, u skladu s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, za reguliranu profesiju voditelja projekta u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora
 • smanjuju se administrativne barijere u obavljanju djelatnosti ispitivanja i prethodnog istraživanja na način da se dokazivanje sposobnosti za provođenje ispitivanja, za koja se utvrdi da je nužno provesti putem akreditacije, potrebno urediti u suradnji sa strukovnim udruženjima putem zasebnog pravilnika
 • izmjenama zakona jasnije se propisuje koje struke su predmet ovoga zakona; voditeljima manje složenih radova se potrebno stručno radno iskustvo s dosadašnjih deset skraćuje na pet godina; detaljnije se razrađuju obveze investitora, koji se prema zakonu kojim se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave, u pogledu imenovanja voditelja projekta; pravnim i fizičkim osobama obrtnicima, koji obavljaju djelatnost/poslove upravljanja projektom gradnje određene građevine, omogućuje se i projektiranje te građevine; dodatno se razrađuje projektantski nadzor
 • osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe; uvodi se provjera poznavanja hrvatskog jezika za strane fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na trajnoj osnovi
 • detaljnije se razrađuju uvjeti za strane pravne osobe i fizičke osobe obrtnike koji djelatnosti prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi te s tim u vezi dopunjuju prekršajne odredbe
 • prelazi se na rješenja koja se temelje na većoj kontroli izvršenja stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje koju obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Hrvatski sabor je na 9. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine u prvom čitanju raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, kojeg je prihvatio zaključkom, s tim da su predlagatelju upućene sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
 
Nakon što su razmotrene primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi, kao i naprijed opisani razlog zbog kojeg se zakon donosi, izrađen je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koji se od Prijedloga zakona u bitnom razlikuje u sljedećem:

 • osigurava se provedba Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine, o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima
 • stručnoj osobi za obavljanje prethodnih istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva omogućuje se da može ujedno biti i stručna osoba za obavljanje poslova ispitivanja.

 

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz prestanak rada Agencije s 1. srpnja 2019. godine, dok pitanje radnika Agencije nije potrebno uređivati ovim Zakonom jer radnici Agencije rade na temelju ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme i po isteku tih ugovora im prestaje rad u Agenciji.

Donošenjem predloženog Zakona će:

 • prestati s radom Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 1. srpnja 2019. godine
 • se propisati završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju
 • se urediti vraćanje predmeta i završavanje istih po mjesno nadležnim tijelima
 • se urediti preuzimanje materijalnih sredstava
 • se urediti pripadnost i namjena sredstava od naknade za zgrade ozakonjene rješenjima o izvedenom stanju koje je donijela Agencija, a koja će biti uplaćena nakon što Agencija prestane s radom.


Stranica | Informacija