Vlada usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih u potresu

Slika //slike/Opcenito/VRH_6705.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, kao podzakonski akt Zakona o obnovi, radi uvođenja boljih i novih rješenja koja građanima i provedbenim tijelima olakšavaju postupanje i poduzimanje pojedinih radnji u obnovi, a sve sa ciljem ubrzanja cjelokupnog procesa obnove.

Posebna pozornost u novom Programu mjera posvećena je poticanju građana na samoobnovu te je u tu svrhu uvedena naknada za poslove koordinacije samoobnove. Naime, u postupcima samoobnove, odnosno kod postupaka dodjele novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu i obnovu konstrukcije zgrade u okviru rekonstrukcije zgrade te novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu za poslove koordinacije samoobnove. Dodatno, uvedena je i mogućnost isplate predujma kod samoobnove obiteljskih kuća.
 
Također, Programom mjera je propisano da građani prilikom isplate novčane pomoći ostvaruju i pravo na refundaciju plaćenog PDV-a, dok se za slučaj u kojem se osoba stambeno zbrinjava darovanjem stana u vlasništvu Republike Hrvatske navodi da nema obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.
 
Nadalje, u svrhu ubrzanja postupka, uvedena je mogućnost da Ministarstvo naloži provedbenom tijelu osiguranje usluge izrade nalaza prije donošenja Odluke o obnovi, kako bi se, kao prvi korak, utvrdio stupanj oštećenja zgrade i dao jasan smjer u kojem se zgrada obnavlja.
 
Uređeno je i pitanje građenja zgrada, kao jedna od mjera za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom na području na kojem je proglašena katastrofa, s čime u vezi se propisuju smjernice za gradnju i ostali potrebni elementi. Kod postojećih smjernica u postupcima obnove detaljnije se razrađuju potrebni elementi radi jasnoće i lakšeg postupanja provedbenih tijela te sudionika u obnovi.
 
Isto tako, uslijed pojave globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda nužno je bilo pristupiti revidiranju maksimalnih cijena za robu, radove i usluge utvrđene u tablicama, te će se iste iz navedenog razloga ažurirati kvartalno, a po potrebi i češće. Radi pojednostavljenja publikacije ažuriranih tablica u trenutnim okolnostima one su izdvojene iz samog teksta Programa mjera te će se objavljivati na mrežnoj stranici Ministarstva.
 

Usvojeno Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi u 2021. godinu

Vlada je na današnjoj sjedinici usvojila i Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini kojeg prema odredbi članka 62. stavka 2. Zakona o obnovi, Vlada podnosi Hrvatskome saboru.

Ovim Izvješćem prikazani su učinci provedbe Zakona o obnovi za 2021. godinu kroz sljedeće aspekte: financiranje obnove, provedbene akte, modele obnove, uklanjanje zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, za konstrukcijsku obnovu i novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće. Također, prikazan je rad tijela koja provode postupke obnove, javnu nabavu, stambeno zbrinjavanje, te je dana  analiza učinaka i stanja.
 
U 2021. godini su ukupno donesene 3.534 odluke temeljem Zakona o obnovi, dok je u razdoblju do 30. lipnja 2022. doneseno 5.544 odluka, iz čega je vidljivo povećanje u dinamici donošenja odluka. Također je značajno povećana vrijednost ugovorenih usluga i radova provedbenih tijela, a potrebno je napomenuti i da je za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrada u 2021. isplaćeno preko 73 milijuna kuna.
 
Napredak provedbe operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, do 11. srpnja 2022. vidljiv je u povećanju broja zaprimljenih projektnih prijedloga i sklopljenih ugovora. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadu sredstava iznosi  1.150.681.151,64 kn od kojeg iznosa se na  obnovu zgrada temeljem Zakona o obnovi odnosi  937,6 milijuna kn od čega je do sada isplaćeno 415,7 milijuna kn.
 
Iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu javnih zgrada ugovoreno je 556 operacija ukupne vrijednosti 10.518.241.473,21 kn.
 
Iz analize učinaka i stanja dane u ovom Izvješću, vidljivo je kako su svi procesi u postupku obnove ubrzani nakon donošenja novele Zakona u listopadu 2021.
 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova