Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 3/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. svibnja 2018. do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13, 18/16 i 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/18

  
1. VILA „LOVOR“ U LOVRANU
 
Nekretnina označena kao zk.č.br. 126/4, park, površine 879 m2 i zk.č.br. GRČ.470, odmaralište i dvorište, površine 700 m2, ukupne površine 1.579 m2, obje upisane u z.k.ul. 591, energetskog razreda C, sve k.o. Oprič, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
Nekretnina je prema Urbanističkom planu uređenja naselja Lovran, obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja Lovran i nalazi se u zoni ugostiteljsko turističke namjene oznake T1, 2c, a u naravi se radi o „Vili Lovor“, derutnoj zgradi bivšeg odmarališta Hrvatskih željeznica d.o.o., na Lovranskoj šetnici, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu i u neposrednoj blizini uređene morske obale. Nekretnina se nalazi unutar zone zaštite urbanističke cjeline naselja Lovran, upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod brojem 175, revidiranim rješenjem Ministarstva kulture br. Z-2695 od 23. ožujka 2006., te će se ista, sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ponuditi po pravu prvokupa Općini Lovran i Primorsko-goranskoj županiji, nakon provedbe natječaja i po najvišoj ponuđenoj cijeni kod javnog prikupljanja ponuda.
POČETNA CIJENA: 6.003.306,25 kn
JAMČEVINA: 300.165,31 kn
Pregled nekretnine bit će:
- dana 15. 5. 2018. od 12 do 16,
- dana 22. 5. 2018. od 12 do 16.
(kontakt informacije tel: 099 4749 526)
 
2. KUĆA U DUBROVNIKU
 
Nekretnina označena kao zk.č.br. 304, kuća, površine 96 m2, pomoćna zgrada, površine 29 m2, dvorište, površine 509 m2, ukupne površine 634 m2, upisana u z.k.ul. 252, energetskog razreda D, k.o. Gruž, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
Prema prostornom planu uređenja Grada Dubrovnika, čestica je obuhvaćena granicama izgrađenog dijela građevinskog područja naselja te se prema Generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika, nalazi u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene (M2), a u naravi se radi o bivšoj zgradi Lučke kapetanije u Gružu, u neposrednoj blizini morske obale, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.783.606,25 kn
JAMČEVINA: 139.180,31 kn
Pregled nekretnine bit će:
- dana 15. 5. 2018. od 12 do 16,
- dana 22. 5. 2018. od 12 do 16.
(kontakt informacije tel: 021 686 983)
 
3. VILA NA ŠALATI U ZAGREBU
 
Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m2, upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 6.211.627,50 kn
JAMČEVINA: 310.581,38 kn
Pregled nekretnine bit će:
- dana 15. 5. 2018. od 12 do 16,
- dana 22. 5. 2018. od 12 do 16.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U STANKOVCIMA
 
Nekretnina označena kao k.č.br. 408/16, površine 692.805 m2, upisana u z.k.ul. 726, k.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m2, upisana u z.k.ul. 746 i k.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m2, upisana u z.k.ul. 758, ukupne površine 987.785,00 m2, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 11.487.425,00 kn
JAMČEVINA: 574.371,25 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 11.971.076,72 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. 5. 2018. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 30. 5. 2018. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 30. 5. 2018. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti