Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske temeljni je državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Njime je, na temelju utvrđenih uporišnih vrijednosti hrvatskog prostora i sustava upravljanja prostornim razvojem te utvrđenog stanja i procesa u prostoru, utvrđen opći cilj (vizija) prostornog razvoja do 2030. godine s razvojnim polazištima te s prioritetima, usmjerenjima i okvirom za provedbu.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja bilo je nositelj izrade Strategije a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Zastupnici Hrvatskoga sabora jednoglasno donijeli na sjednici održanoj 13. listopada 2017. godine.

U tijeku izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu. Provedeno je i savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije te javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su sačinjena izvješća.

Dodatne infomacije:

  • Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 106/17
  • Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 143/13)