Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina

Kako bi se ujednačila kvaliteta i olakšala izrada Idejnog projekta za centre za gospodarenje otpadom (CGO) i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina (AGK), te pojednostavio i ubrzao postupak izdavanja lokacijske dozvole, ukazala se potreba za objavom ove preporuke koja obuhvaća obvezni sadržaj jedinstvenog opisa za CGO i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina (AGK), te obrazac za naslovni list idejnog projekta.

Budući da se često ne obrađuju na odgovarajući način idejni projekti za CGO i eksploatacijska polja kao što se i ne prepoznaju  u potpunosti lokacijski uvjeti bitni za CGO i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina, te su i različiti pristupi izradi idejnih projekata, a i različiti su i neujednačeni stavovi o tome kakav bi idejni projekt trebao biti, ovom se Preporukom želi postići ujednačenost u izradi idejnih projekata a time poboljšati i kvalitetu lokacijske dozvole.

Preporuka obuhvaćaju sadržaj idejnog projekta sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14.) koji služi kao predložak za izradu jedinstvenog opisa za CGO i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina (AGK) koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.).