Javni poziv za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju članaka 28. stavak 6. i 7., članka 32. stavak 3., članka 33. stavak 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 

Javni poziv za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa 
1. ĐAKOVAČKA VINA d.d. Mandićevac 75 0,03 7.125 100 712,50 01.07.2019. u 12,00 18.06.2019. do 14,00 -
2. KAMEN SIRAČ d.d. Zagreb 6 0,01 2.100 100 210 01.07.2019. u 10,00 18.06.2019. do 14,00 -
3. VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. Bjelovar 1 0,85 33.850 400 3.385 01.07.2019. u 11,00 18.06.2019. do 14,00 30 dana
4. GALA d.o.o. Bjelovar 1 3,44 270.000 1.400 27.000 10.07.2019. u 12,00 01.07.2019. do 14,00 45 dana
5. GORICA d.o.o. Velika Gorica 4.530 10,86 1.588.900 5.000 158.890 10.07.2019. u 10,00 01.07.2019. do 14,00 30 dana
6. INTERMOD d.o.o. Zadar 2 0,11 145.000 1.000 14.500 10.07.2019. u 11,30 01.07.2019. do 14,00 30 dana
7. POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o. Zagreb 201 7,93 872.000 4.400 87.200 10.07.2019.u 09,00 01.07.2019. do 14,00 30 dana
8. PRECIZNA MEHANIKA d.o.o. Zagreb 2.438 3,49 375.000 1.900 37.500 10.07.2019. u 9,30 01.07.2019. do 14,00 30 dana
9. TRGOSTIL d.d. Donja Stubica 656 0,89 436.240 2.200 43.624 10.07.2019. u 10,30 01.07.2019. do 14,00 -
10. VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o. Crikvenica 2 10,48 150.071 1.000 15.007,10 10.07.2019. u 11,00 01.07.2019. do 14,00 30 dana
 
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Pored navedenoga potrebno je uplatiti i jamčevinu na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 koja mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave. Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 3,4,5,6,7,8. i 10:

Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će Društvo dati CERP-u u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela. Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela. CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346 378, Fax:+ 385 (0) 1 6346 224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,