Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata.

 
 
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora
radi postavljanja samoposlužnih aparata

 
Predmet javnog poziva je zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, na upravljanju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu radi postavljanja samoposlužnih aparata i to:
 
R.br. Mjesto, ulica i broj Energ. razred zgrade Vrsta samoposlu-žnog aparata Površina (m2) Položaj u zgradi Početna mjesečna neto zakupnina u kn Jamčevina u kn
1. Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 C Za tople napitke 1,00 Prizemlje- hodnik 62,55 187,65
2. Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 C Za hladne napitke i snack asortiman 1,00 II. kat -soba 206 62,55 187,65
3. Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 C Za tople napitke 1,00 II. kat - soba 206 62,55 187,65
4. Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 C Za tople napitke 1,00 III. kat - hodnik 62,55
 
187,65
5. Zagreb, Vinogradska ulica 25 D/G Za tople napitke 1,00 Ulična zgrada - prizemlje, hodnik 42,52 127,56
6. Zagreb, Vinogradska ulica 25 D/G Za hladne napitke i snack asortiman 1,00 Ulična zgrada - prizemlje, hodnik 42,52 127,56
7. Zagreb, Vinogradska ulica 25 D/G Za tople napitke 1,00 Dvorišna zgrada - prizemlje, hodnik 42,52 127,56
8. Zagreb, Vinogradska ulica 25 D/G Za hladne napitke i snack asortiman 1,00 Dvorišna zgrada - prizemlje, hodnik 42,52 127,56
9. Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 E Za tople napitke 1,00 Prizemlje- hodnik 88,30 264,90
10. Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 E Za hladne napitke i snack asortiman 1,00 Prizemlje- hodnik 88,30 264,90
UKUPNO: 596,88 1.790,64
 
Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.
 
Početni iznos mjesečne zakupnine za 10 (deset) samoposlužnih aparata iznosi 596,88 kuna bez PDV-a.
 
Jamčevina u visini trostrukog iznosa početnog iznosa mjesečne zakupnine za 10 (deset) samoposlužnih aparata iznosi 1.790,64 kuna bez PDV-a.
 
U mjesečni iznos zakupnine nisu uračunati fiksni režijski troškovi postavljenih samoposlužnih aparata (električna energija, voda, grijanje, hlađenje, čišćenje prostora, zaštitarska služba) u paušalnom iznosu od 50,00 kuna bez PDV-a po postavljenom samoposlužnom aparatu, odnosno ukupno 500,00 kuna bez PDV-a mjesečno.
 
Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20).
 
Ponuditelji mogu dati ponudu isključivo za svih 10 (deset) aparata na svim lokacijama koji moraju sadržavati asortiman bezalkoholnih hladnih napitaka i asortiman snack proizvoda (čokoladice, slane i slatke grickalice, sendviči) te toplih napitaka (instant kava, espresso kava, čaj).
 
Aparati moraju zadovoljavati minimalne tehničke uvjete u smisli mogućnosti odabira napitaka na bazi instant i espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, uz mogućnost doziranja šećera.
 
Aparati moraju imati kombinirani naplatni sustav: gotov novac (kovanice i papirnate novčanice) uz mogućnost povrata više uplaćenog novca, bezgotovinski način plaćanja (kartice, prepaid kartice, žetoni, beskontaktno plaćanje) te mogućnost korištenja programa vjernosti (gratis napitci za korisnike).
Aparati moraju imati svoj spremnik za vodu.
 
Ponuditelj je obvezan kontrolirati potrošnju ponuđenih proizvoda te osigurati kontinuiranu isporuku svih ponuđenih proizvoda.
 
Samoposlužni aparati moraju imati sustav praćenja prometa koji omogućuje Zakupodavcu mogućnost direktnog uvida u ostvareni promet na aparatima u bilo kojem trenutku.
 
Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara ili zastoja.
 
Ponuditelj je dužan održavati aparate u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je odgovoran za rad aparata te kvalitetu i zdravstvenu ispravnost proizvoda iz aparata.
 
Ponuditelj mora imati važeći HACCP certifikat za područje Republike Hrvatske za skladištenje, distribuciju i pružanje usluga putem samoposlužnih aparata za tople napitke, hladne napitke i snack asortiman izdan od ovlaštenog certifikatora.
 
Poslovni prostori na kojima se zasniva zakup ne mogu se dati u podzakup, niti je dopušteno po bilo kojoj pravnoj osnovi dati trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje isti poslovni prostor (primjerice, ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji, ugovorom o trgovačkom zastupanju ili slično).
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Podnošenjem Ponude smatra se da ponuditelj pristaje na sve uvjete iz predmetnog poziva.
Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • presliku osobne iskaznice (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registiran za djelatnost koja je oglašena (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju,
 • broj računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za eventualni povrat jamčevine,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti: „jamčevina-samoposlužni aparati“
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija - Porezna uprava (izvornik, preslika ili elektronski zapis) o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • potvrdu o podmirenim obvezama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda, iz koje je vidljivo da ponuditelj nema nepodmirenih obveza,
 • izjavu da samoposlužni aparati zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete u smislu mogućnosti odabira napitaka na bazi instant i espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, uz mogućnost doziranja šećera,
 • izjavu da samoposlužni aparati imaju kombinirani naplatni sustav: gotov novac (kovanice i papirnate novčanice) uz mogućnost povrata više uplaćenog novca, bezgotovinski način plaćanja (kartice, prepaid kartice, žetoni, beskontaktno plaćanje) te mogućnost korištenja programa vjernosti (gratis napitci za korisnike),
 • izjavu da samoposlužni aparati imaju sustav praćenja prometa koji omogućuje Zakupodavcu mogućnost direktnog uvida u ostvareni promet na aparatima u bilo kojem trenutku,
 • preslika važećeg HACCP certifikata za područje Republike Hrvatske za skladištenje, distribuciju i pružanje usluga putem samoposlužnih aparata za tople napitke, hladne napitke i snack asortiman od ovlaštenog izdanog od ovlaštenog certifikatora,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda,
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.
 
Neće se razmatrati:
- ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu), uvjetne ponude te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
- ponude koje nisu uvezane i numerirane,
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
- ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te po bilo kojoj drugoj osnovi su dužnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
- ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te po bilo kojoj osnovi su dužnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
- ponude ponuditelja koji nema registriranu odgovarajuću djelatnostu u registrima.
 
 1. PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i numerirana na način da je označen redni broj stranice i ukupni broj stranica ponude (redni broj stranice/ukupan broj – npr. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način te na kojima su precrtavani ili korigirani podaci, smatrat će se nevaljanima te se iste neće razmatrati.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati „Ponuda za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata – ne otvarati“.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb do 4. svibnja 2022. godine do 10:00 sati.
 
Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10:00 sati 4. svibnja 2022. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 4. svibnja 2022. godine do 10:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, 4. svibnja 2022. godine u 10:15 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 
 1. UVJETI NATJEČAJA
Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
Nepravovremene, nepotpune ili ponude podnesene suprotno uvjetima natječaja neće se razmatrati.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu, a u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 
Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude na isti način opisan u točki 1. Podnošenje ponuda. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova, sukladno ugovoru o zakupu.
 
Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine s uključenim PDV-om na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora o zakupu ili dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine, izdanu u korist Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, plativu na „prvi poziv“ u „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će ponuditelju uplaćenu jamčevinu.

Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju kako je gore navedeno te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva pristupiti sklapanju ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, a u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup te će u tom slučaju svi ponuditelji za predmetne poslovne prostore biti obaviješteni putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi. Ukoliko od ponude za zakup poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, čija je ponuda valjana, natječaj će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.
 
Izabrani ponuditelj je dužan dostaviti svu traženu dokumentaciju u izvorniku na uvid prije potpisivanja ugovora.
 
Poslovni prostori mogu se razgledati od dana objave javnog poziva do 3. svibnja 2022. godine svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail: opci.poslovi@mpgi.hr.
 
Dodatne informacije o poslovnim prostorima mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 14:00 sati na broj telefona 01/6470-115 ili na e-mail: opci.poslovi@mpgi.hr.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.
 
Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno ugovoru o zakupu i fiksne režijske troškove postavljenih samoposlužnih aparata u iznosu od 50,00 kuna bez PDV-a po aparatu mjesečno, odnosno ukupno 500,00 kuna bez PDV-a mjesečno.
 
Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu na način da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, između ostaloga, ako:
- zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira radi li se o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora,
- zakupnik u roku od 15 (petnaest) dana od solemnizacije ugovora o zakupu ne isporuči i stavi u funkciju samoposlužne aparate na svim lokacijama naručitelja te
- zakupnik krši odredbe ugovora o zakupu glede osiguranja predmeta zakupa.
 
Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.
 
Ugovorom o zakupu ugovorit će se obveza zakupnika da je za cijelo vrijeme trajanja zakupa obvezan ugovoriti s osiguravateljem policu osiguranja kojom će osigurati predmet zakupa od požara i drugih uobičajenih rizika, koja polica mora biti vinkulirana u korist zakupodavca te ugovoriti i policu osiguranja u korist zakupodavca kojom će biti pokrivena izvanugovorna odgovornost za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti u predmetu zakupa zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i zaposlenicima. Osiguranjem će biti pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba ili oštećenjem njihovih stvari.
 
Ugovorom o zakupu zakupnik će se obvezati najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od sklapanja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu dokaz o sklopljenom ugovoru s osiguravateljem.
 
Dio poslovnog prostora se daje u zakup u viđenom stanju.
 
Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).
 
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.
 
Zakupnik ima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.
 
Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnog prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18). Ako zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini 6 (šest) mjesečnih zakupnina.
Zakupnik se odriče prava potraživati od Republike Hrvatske naknade za uložena sredstva u predmet zakupa s bilo koje osnove (naknade štete i izmakle dobiti, stjecanje bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo) ukoliko uslijed obnove zgrade, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj: 102/20 i 10/21) i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj: 17/21), neće moći koristiti poslovni prostor ili u slučaju djelomične ograničenosti u obavljanju poslovne djelatnosti zbog koje zakupnici ostvaruju pravo na oslobođenje ili smanjenje plaćanja zakupnine sukladno članku 12. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj: 125/11, 64/15 i 112/18) kao i pravo na raskid ugovora.
Zakupniku koji ne ostvari pravo na raskid ugovora zbog potpune nemogućnosti obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru za vrijeme izvođenja radova obnove zgrada sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj: 102/20 i 10/21) i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj: 17/21), ugovor o zakupu poslovnog prostora produžit će se za vrijeme za koje nije bio u mogućnosti koristiti predmetni prostor.  
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.
 

Dokumenti