Strategije, planovi i izvješća

Dokument

Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.

PDF, 1311kb, 60 stranica, Strategijski i planski dokumenti

Sadržaj

Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.- 2025. („Narodne novine“, br. 96/2019) donesena je na 14. sjednici Hrvatskog sabora 2. listopada 2019.  
Sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, ista se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva.
Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.- 2025.  (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_96_1863.html) sektorska je strategija i akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja, a u istoj se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne prioritete Republike Hrvatske.
U skladu sa člankom 18. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.), sektorske strategije i višesektorske strategije izrađuju se ako je njihova izrada propisana posebnim zakonom ili obvezujućim pravnim aktom EU-a. Strategija upravljanja državnom imovinom jedan je od tri dokumenta upravljanja državnom imovinom te istu, sukladno članku 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18.),  donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 7 godina. Sukladno istom članku, Nacrt prijedloga strategije izrađuje Ministarstvo državne imovine. Strategija predstavlja okvir za koherentne strateške mjere, projekte i aktivnosti koje su usmjerene prema realizaciji strateških i posebnih ciljeva upravljanja državnom imovinom.
Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. usmjerena je ka sustavnom, razvidnom, optimalnom i dugoročno održivom upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljenom na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.
Objava

10.10.2019.