Državna imovina

NOVO! Od 30. prosinca 2023. nova pravila u upravljanju državnom imovinom 

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.
 
Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose: 
 
 • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske - Županiji, Gradu - sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
 • zahtjevi organizacija civilnog društva  - Ministarstvu
 • za planinarske objekte:
  • na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
  • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode - Ministarstvu
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.
  
Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi.
 
Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.
 
Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.
 
Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.
 
Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.
 
Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.
 

Upiti građana vezani uz državnu imovinu:

 • Kontakti : 
  • Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama
   Ivana Pintar, dipl.iur., ravnateljica uprave
   Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
   tel:   01 6471 203

   • Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
    Tomislav Volarević, načelnik sektora ​
    tel:   01 6448 853
    e-pošta: nekretnine@mpgi.hr

   • Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
    Mateja Hlupić Maravić, načelnica sektora 
    tel:   01 6346 226
    e-pošta: nekretnine@mpgi.hr

 • rad sa strankama na lokaciji Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41.
  utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 sati
  (uz prethodnu najavu)

 

Natječaji za kupnju državnih nekretnina 

Sve informacije o aktivnim i završenim natječajima za kupnju državnih nekretnina dostupne su OVDJE

Na natječaj se prijavljuje u roku i na način kako je propisano u tekstu pojedinog javnog natječaja.

Odluka o načinu i postupku provedbe usmene javne dražbe prilikom raspolaganja nekretninama putem javnog nadmetanja koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba. (Odluka.pdf)

  

Obrasci za kupovinu nekretnine i potrebna dokumentacija 

Obrasci za kupovinu nekretnine kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostupni su OVDJE. Obrazac je potrebno popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb. Tek po primitku dokumentacije Ministarstvo može utvrditi činjenice potrebne za nastavak postupka (nadležnost, da li se vode postupci povrata, status i namjena, itd.), kao i poduzeti druge radnje u svrhu prodaje nekretnine.  
 

Odluke o raspolaganju nekretninama

Odluke Ministarstva o raspolaganju nekretninama dostupne su OVDJE. 


Nadležna tijela i institucije

Zakonom o upravljanju državnom imovinom uređuje se upravljanje, raspolaganje i korištenje državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske mogu odlukom ministra biti povjerene na upravljanje trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. pravnoj osobi od posebnog interesa za Republike Hrvatsku. Državne nekretnine d.o.o. upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su im prenesene na upravljanje.

Na imovinu Republike Hrvatske kojom, prema posebnim propisima, upravljaju druga tijela Republike Hrvatske ili pravne osobe u kojima je ona član ili osnivač ne primjenjuje se Zakon o upravljanju državnom imovinom.


Općenito o državnoj imovini 

Imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske karakterizira bogatstvo i raznolikost oblika, ali ponajviše izniman razvojni potencijal. Taj potencijal usmjeren je prema strateškim razvojnim prioritetima Republike Hrvatske vezano uz regionalnu, prometnu, kulturnu i zdravstvenu kao i druge razvojne politike.


Pojavni oblici imovine u vlasništvu Republike Hrvatske:

 • dionice i udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka
 • osnivačka prava u pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska osnivač
 • nekretnine i to: građevinsko zemljište i građevine, posebni dijelovi nekretnine, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske
 • zemljište na kojem se nalazi kamp, a na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno nalazi li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu se zemljištem na kojem se nalazi kamp u smislu Zakona o upravljanju državnom imovinom, smatraju i nekretnine koje su tako definirane posebnim propisom
 • planinarski dom s pripadajućim zemljištem koji služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađen na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno nalazi li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe
 • pokretnine koje su povjerene na upravljanje Ministarstvu ili CERP-u.


Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 

Upravljanje državnom imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima država racionalno, transparentno i javno upravlja državnom imovinom i s njom povezanim obvezama, u ime i za račun građana s ciljem održivog razvitka Republike Hrvatske, a osobito:

 • izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza za državnu imovinu,
 • sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe
 • poduzimanje svih radnji u svezi s državnom imovinom s pažnjom dobrog gospodara i načelima upravljanja državnom imovinom radi uređenja pravnih odnosa na državnoj imovini te
 • po potrebi, utvrđivanje ili promjena namjene državne imovine.

Raspolaganje državnom imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na državnoj imovini ili na drugi način te davanje na uporabu državne imovine.