Državna imovina

Upiti građana vezani uz državnu imovinu:

 • tel: 0800 0017
 • rad sa strankama na lokaciji Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41.
  utorkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 sati
  (uz prethodnu najavu)

 

Natječaji za kupnju državnih nekretnina 

Sve informacije o aktivnim i završenim natječajima za kupnju državnih nekretnina dostupne su OVDJE

Na natječaj se prijavljuje u roku i na način kako je propisano u tekstu pojedinog javnog natječaja.

Odluka o načinu i postupku provedbe usmene javne dražbe prilikom raspolaganja nekretninama putem javnog nadmetanja koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba. (Odluka.pdf)

 


Obrasci za kupovinu nekretnine i potrebna dokumentacija 

Obrasci za kupovinu nekretnine kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostupni su OVDJE. Obrazac je potrebno popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Tek po primitku dokumentacije Ministarstvo može utvrditi činjenice potrebne za nastavak postupka (nadležnost, da li se vode postupci povrata, status i namjena, itd.), kao i poduzeti druge radnje u svrhu prodaje nekretnine.  
 

Odluke o raspolaganju nekretninama

Odluke Ministarstva o raspolaganju nekretninama dostupne su OVDJE. 


Nadležna tijela i institucije

Zakonom o upravljanju državnom imovinom uređuje se upravljanje, raspolaganje i korištenje državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske mogu odlukom ministra biti povjerene na upravljanje trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. pravnoj osobi od posebnog interesa za Republike Hrvatsku. Državne nekretnine d.o.o. upravljaju stanovima i poslovnim prostorima od komercijalne vrijednosti, rezidencijalnim objektima i ostalim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su im prenesene na upravljanje.

Na imovinu Republike Hrvatske kojom, prema posebnim propisima, upravljaju druga tijela Republike Hrvatske ili pravne osobe u kojima je ona član ili osnivač ne primjenjuje se Zakon o upravljanju državnom imovinom.


Općenito o državnoj imovini 

Imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske karakterizira bogatstvo i raznolikost oblika, ali ponajviše izniman razvojni potencijal. Taj potencijal usmjeren je prema strateškim razvojnim prioritetima Republike Hrvatske vezano uz regionalnu, prometnu, kulturnu i zdravstvenu kao i druge razvojne politike.


Pojavni oblici imovine u vlasništvu Republike Hrvatske:

 • dionice i udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka
 • osnivačka prava u pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska osnivač
 • nekretnine i to: građevinsko zemljište i građevine, posebni dijelovi nekretnine, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske
 • zemljište na kojem se nalazi kamp, a na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno nalazi li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu se zemljištem na kojem se nalazi kamp u smislu Zakona o upravljanju državnom imovinom, smatraju i nekretnine koje su tako definirane posebnim propisom
 • planinarski dom s pripadajućim zemljištem koji služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađen na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno nalazi li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe
 • pokretnine koje su povjerene na upravljanje Ministarstvu ili CERP-u.


Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 

Upravljanje državnom imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima država racionalno, transparentno i javno upravlja državnom imovinom i s njom povezanim obvezama, u ime i za račun građana s ciljem održivog razvitka Republike Hrvatske, a osobito:

 • izvršavanje svih vlasničkih ovlasti i preuzimanje svih vlasničkih obveza za državnu imovinu,
 • sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe
 • poduzimanje svih radnji u svezi s državnom imovinom s pažnjom dobrog gospodara i načelima upravljanja državnom imovinom radi uređenja pravnih odnosa na državnoj imovini te
 • po potrebi, utvrđivanje ili promjena namjene državne imovine.

Raspolaganje državnom imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na državnoj imovini ili na drugi način te davanje na uporabu državne imovine.