Strategije, planovi i izvješća

Sadržaj

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je izradilo i Ministarstvu financija te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo Godišnji izvještaj o provedbi posebnih ciljeva, načina ostvarenja i reformskih mjera iz Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. – 2022. Predmetni godišnji izvještaj odnosi se na razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno članku 23. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08., 136/12. i 15/15.) obveza izrade godišnjih izvještaja  o provedbi trogodišnjih strateških planova za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije u skladu je s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna, a sam format izrade i objava izvještaja propisani su Uputom za izradu strateških planova za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija, koja također propisuje obvezu dostave Godišnjeg izvještaja o provedbi posebnih ciljeva Ministarstvu financija i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na godišnjoj razini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Prema odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.  123/17.) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br.  89/18). uvodi se obveza i praksa donošenja provedbenih programa središnjih tijela državne uprave kao kratkoročnih planova (četverogodišnjih), umjesto postojećih trogodišnjih strateških planova. Zbog navedenog Strateški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020.- 2022. godine izrađen u ožujku 2019. godine zadnji je trogodišnji strateški plan, a Godišnji izvještaj o provedbi posebnih ciljeva, načina ostvarenja i reformskih mjera iz Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2020. – 2022. izrađen u veljači 2021. godine zadnji je godišnji izvještaj o provedbi strateškog plana.
Objava

11.03.2021.