Zgrade gotovo nulte energije nZEB

Zgrade su veliki pojedinačni potrošači energije i zagađivači okoliša. Procjenjuje se da su u Europskoj uniji zgrade odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% emisije CO2 zato su postavljeni novi kriteriji za njihovu gradnju.

Cilj  EU je smanjenje emisije CO2 od čak 80-95% do 2050. godine (prema dugoročnoj viziji za klimatski neutralnu Europu do 2050. godine) koja će se etapno provoditi.

Konačni cilj  Europske unije je klimatski neutralna Europa do 2050. godine, a gradnja zgrada gotovo nulte energije u velikoj mjeri tome doprinosi.


Što je nZEB?

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.


Zašto nZEB?

Zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  ima neke od sljedećih prednosti u odnosu na ostale zgrade:
 
 • doprinosi očuvanju klime te koristi obnovljive izvore energije (sunca, vode, tla, zraka...) za svoje energetske potrebe,
 • projektirana je prema specifičnim klimatskim i lokacijskim uvjetima, s mogućim najpovoljnijim oblikom zgrade za uštedu energije, te relativne orijentacije prema suncu kojom može povećavati ili ograničavati količinu sunčeve svjetlosti i topline,
 • ima znatno niže troškove za korištenje energije,
 • minimalno 30% godišnje isporučene energije se proizvodi iz obnovljivih izvora energije, najbolje na  samoj zgradi ili u njezinoj blizini, i u slučaju kad je najmanje 60 % godišnje isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi podmireno iz učinkovitog sustava centraliziranog grijanja, odnosno učinkovitog sustava centraliziranog grijanja i hlađenja, koji upotrebljava: najmanje 50 % obnovljive energije, 50 % otpadne topline, 75 % topline dobivene kogeneracijom ili 50 % kombinacije takve energije i topline,
 • sadrži energetski vrlo učinkovite sustave za zagrijavanje/hlađenje svježeg/filtriranog zraka bez vanjskih zagađivača, prašine i alergena, izuzetne ugode zraka, a radi čega nema zdravstvenih problema, niti potrebe za čestim čišćenjem,
 • koristi pametne tehnologije upravljanja tehničkim sustavima zgrade, dakle automatizacije i upravljanja zgradom, podešavanja i nadzora, za tehničke sustave ili njihove dijelove,
 • za njenu gradnju se primjenjuju optimalni standardni ili najsuvremeniji građevni materijali i elementi, te s ciljem korištenja onih koji zadovoljavaju kriterije zelene i održive gradnje (kružnog gospodarstva),
 • zahtijeva manje održavanja i ima duži životni vijek nego ostale, jer su građevni materijali i uređaji pažljivije odabrani i ugrađeni,
 • osigurana su rješenja za kontrolu insolacije, osunčavanja unutrašnjosti zgrade (korištenja upada sunčevih zraka), te treba biti pažljivo projektirana da koristi prirodnu dnevnu svjetlost za energetske potrebe prema principima projektiranja pasivne kuće,
 • koristi energetski učinkovite potrošače električne energije (uređaje i rasvjetu),
 • razina buke u interijeru je vrlo niska jer ima vrlo dobro izolirane zidove, zgrada je odgovarajuće zrakopropusnosti, te ima adekvatnu stolariju (obzirom na tražene karakteristike i način ugradbe),
 • potrošnja vode je manja, jer je zgrada opremljena kontrolama protoka vode na izljevnim mjestima, ima spremnike za kišnicu te ima neprekidno toplu vodu,
 • višak proizvedene energiju se može koristiti za punjenje električnih automobila, bicikala ili dodatnih električnih uređaja,
 • pametna je investicija u slučaju prodaje, jer je sagrađena prema najsuvremenijim zahtjevima, te uz male troškove, i veliku klimatsku udobnost koju pruža, će postizati više cijene na tržištu nekretnina,
 • vrhunskog dizajna, vrhunske tehnologije, visoke energetske učinkovitosti i održivosti, nZEB sigurno znači zadovoljstvo vlasnika da ima zgradu budućnosti.


Zakonodavni okvir

Gradnja i  moguća obnova zgrada prema kriterijima za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) je obveza koja proizlazi iz EPBD (Energy Performance of Building Directive) Direktive 2010/31/EU od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka), koja navodi nužnost utvrđivanja konkretnih mjera.

Zakonodavni okvir koji propisuje nZEB kriterije u Republici Hrvatskoj je:
 
Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska  podnosi od 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola  podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.
- Izuzeće: Zgrade za koje je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2019. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB.,
- Izuzeće: Zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2017. godine ne trebaju ispunjavati zahtjeve za nZEB.

Prema Tehničkom propisu u Iskaznici energetskih svojstava zgrade, a koja je zaseban dokument koji se obvezno prilaže uz glavni projekt (kada se izrađuje glavni projekt u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu), treba pisati „nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.

Kako su zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije u Tehničkom propisu propisani samo za nove zgrade, zgrade gotovo nulte energije (nZEB) osim uvjeta iz navedenog Tehničkog propisa moraju ispunjavati i ostale temeljne zahtjeve, odnosno propise koji se odnose na nove zgrade.

Zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže. Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda. Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba. Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

U svrhu informiranja opće i stručne javnosti o projektiranju i gradnji zgrada gotovo nulte energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Smjernice za zgrade gotovo nulte energije. Smjernice su namijenjene našim građanima i ostalima koji kreću u gradnju svojih zgrada nakon 31. prosinca 2019. godine, ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje.
 


Energetsko certificiranje zgrada gotovo nulte energije

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade. U energetski se certifikat upisuje oznaka nZEB ako zadovoljava propisane zahtjeve iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20). Energetski certifikat izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).