Rezultati natječaja za kupnju mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 2/21

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaj mineralne sirovine/kamen2B.jpg
Na natječaj za kupnju mineralne sirovine u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 2 ponude za 2 predmeta prodaje.
 
Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10:00 sati na dan 11. svibnja 2021. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni broj Predmet prodaje: Početna cijena (kn) Broj pristiglih ponuda Najbolja
valjana
ponuda (kn)
1. 3.067,00 m3 tehničko – građevnog kamena u rastresitom stanju koji se nalazi privremeno deponiran na dijelu nekretnine označene kao kč.br. 1/4, k.o. Biograd na Moru, unutar ograđenog prostora građevine reciklažnog dvorišta, na području Grada Biograda na Moru u Zadarskoj županiji. 20,00 kn/m3 1 20,20 kn/m3
Grad Biograd na Moru
Biograd na Moru
2. 134,97 m3 građevnog pijeska i šljunka u rastresitom stanju i 2.286,21 m3 ciglarske gline u rastresitom stanju koji se nalazi privremeno deponiran na katastarskoj kč.br. 570 k.o. Grabovac, na području Općine Čeminac u Osječko – baranjskoj županiji 20,00 kn/m3 za građevni pijesak
10,00 kn/m3 za ciglarsku glinu
1 1 nevaljana ponuda