Javno prikupljanje ponuda za kupnju mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa 3/23

Na temelju članka 3. stavka 1. alineja 6., članka 4. i članka 37. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), članka 144. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13., 14/14., 52/18., 115/18. i 98/19.) i članka 8. stavka 2. Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Narodne novine“, broj 79/14.) te Odluka ministra, Klasa: 940-06/21-04/70, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-4 od 14. ožujka 2022. godine, Klasa: 940-06/18-04/203, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-6 od 25. listopada 2021. godine, Klasa: 940-06/19-04/11, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-10 od 16. ožujka 2022. godine, Klasa: 940-06/18-04/131, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-14 od 15. ožujka 2022. godine, Klasa: 940-06/19-04/13, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-7 od 15. ožujka 2022. godine, Klasa: 940-06/21-04/68, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-4 od 14. ožujka 2022. godine, Klasa: 940-06/21-04/51, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-4 od 28. listopada 2021. godine, Klasa: 940-06/17-04/12, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-9 od 28. listopada 2021. godine, Klasa: 940-06/18-04/10, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-8 od 25. listopada 2021. godine, Klasa: 940-06/18-04/224, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-29 od 25. listopada 2021. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU MINERALNE SIROVINE KOJA PREDSTAVLJA VIŠAK ISKOPA 3/23

 
PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Redni broj: Količina u m3*: Katastarska općina (deponij-lokacija): Katastarska čestica (deponij): Početna cijena po m3
EUR
(kuna):
Iznos jamčevine po m3**:
EUR
(kuna):
Odluka:
1. 7.001,72 Starigrad 409/1, 409/4 i 409/331 2,65
(20,00)
 0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/21-04/70, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-4
2. 13.524,00 Čibača 459/1 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/18-04/203, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-6
3. 14.135,80 Stari Grad 7658,
7659/2 i
7660/1
2,65
(20,00)
 
0,27
(2,00)
 
Klasa: 940-06/19-04/11, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-10
4.
 
635.688,90
 
Dančanje 1720/1 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/18-04/131, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-14
5. 1.654,78 Starigrad 409/1, 409/331 i 409/4 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/19-04/13, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-7
6. 1.301,00 Pag 8702/1 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/21-04/68, Urbroj: 531-09-01-03-02/05-22-4
7. 1.303,00 Zalužnica 1904/1, 349, 347 3,32
(25,00)
0,33
(2,50)
Klasa: 940-06/21-04/51, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-4
8. 80.673,00 Kostanje 7496/1, 1087/1 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/17-04/12, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-9
379.214,00 Kostanje 7372/1 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
9. 5.533,00 Diklo 2106/53 2,65
(20,00)
0,27
(2,00)
Klasa: 940-06/18-04/10, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-8
10. 4.779,75 Sv. Jakov 5556/1 3,32
(25,00)
0,33
(2,50)
Klasa: 940-06/18-04/224, Urbroj: 531-09-01-03/01-21-29
 
*Nije određen minimalni iznos viška iskopa za kupnju (moguće je podnijeti ponudu za kupnju i manje količine viška iskopa od ukupno ponuđene).
**Jamčevina se obračunava prema formuli: količina x cijena/m3 x 10%
(npr. 1.000,00 m3 X 2,65 eura (20,00 kuna***) X 10% = 265,00 eura (2.000,00 kuna***).

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 20. prosinca 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi PT Zagrepčanka, Savska cesta 41/11 kat, dana 20. prosinca 2023. godine u 11,00 sati.
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01 6448 814.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: mpgi.gov.hr i www.hgk.hr.
 
***Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je navesti upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU MINERALNE SIROVINE KOJA PREDSTAVLJA VIŠAK ISKOPA 3/23 - NE OTVARATI do 20. prosinca 2023. do 11,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Slavonska avenija 4, 10 000 Zagreb do dana 20. prosinca 2023. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi PT Zagrepčanka, Savska cesta 41/11 kat, 10000 Zagreb dana 20. prosinca 2023. godine u 11,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
 
OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA
 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene za m3 i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
Ukoliko se za ukupnu ponuđenu količinu viška iskopa na pojedinoj lokaciji jave dva ili više različitih ponuditelja s istom cijenom, isti ponuditelji će biti pozvani da u daljnjem roku od 8 (slovima: osam) dana računajući od dana zaprimanja poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavom nove ponude, dostave novu ponudu s cijenom koja mora biti viša od prvotno ponuđene cijene te će kao najpovoljniji ponuditelj biti odabran onaj ponuditelj koji je u naknadno dostavljenoj novoj ponudi ponudio najvišu cijenu.
 
 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
 1. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
 1. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je viša od početne cijene.
 
 1. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude.
 
 1. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki 6. a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
 1. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista plaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
 1. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 
 1. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
 
 1. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
 1. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa.
 
 1. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi.
 
 1. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji mineralne sirovine koja predstavlja višak iskopa staviti izvan snage.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda mora sadržavati
 1. redni broj predmeta javnog poziva i oznaku mineralne sirovine (navesti količinu i lokaciju) koja predstavlja višak iskopa,
 2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za m3 u eurima,
 3. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 4. potvrdu izdanu od Ministarstva financija - Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 5. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
 6. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku MINERALNA SIROVINA 3/23 za koju se uplaćuje jamčevina
 8. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika (izvornik), kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda uvezana spiralnim uvezom neće se smatrati valjanom.
 
Ponuda koja ne sadrži sve navedeno (a. do h.) i nije numerirana i uvezana na način kako je to prethodno predviđeno, smatrat će se nevaljanom.
 

Dokumenti