Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/22

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja nekretnina/2022_01/Velika.jpg
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/22
 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene u kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 1.084 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2392/21, Borje, oranica, površine 1.084 m2, upisana u z.k.ul.br. 1788, k.o. Gornji Stenjevec, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
563.000,00 56.300,00 1.084 1.480,00
8.031,25
(geodetski elaborat)
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIRJE – površine 1.215 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 9284/26, oranica Ciglana, površine 1.215 m2, upisana u z.k.ul.br. 2401, k.o. Virje, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Đurđevac.
26.400,00 2.640,00 1.215 1.750,00
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VRHOVINE – površine 4.165 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1166/1, ORANICA VELIKA NJIVA, površine 1.158 čhv (4.165 m2), upisana u z.k.ul.br. 2017, k.o. Vrhovine, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
777.000,00 77.700,00 4.165
(1.158 čhv)
1.525,00
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU NADIN KRAJ BENKOVCA – površine 2.505 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 155/61, Gajići, površine 2.505 m2, upisana u z.k.ul.br. 566, k.o. Nadin, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
154.000,00 15.400,00 2.505 1.375,00
5. KUĆA I ZEMLJIŠTE U TROGIRU („VILA BIANCA“) – površine 547 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1862, IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE KNEZA DOMAGOJA 1, površine 174 m2 i DVORIŠTE površine 373 m2, ukupne površine 547 m2, upisana kao XXVIII. tijelo u z.k.ul.br. 1389, k.o. Trogir, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Trogir.
2.800.000,00 280.000,00 547 3.125,00
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI PITOMAČA – površine 529 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1238, pašnjak u selu, površine 147 čhv (529 m2), upisana u z.k.ul.br. 2896, k.o. Sedlarica, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Pitomača.
15.500,00 1.550,00 529
(147 čhv)
1.100,00
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 449 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3884/1, MOHAČEKOVA, ORANICA, površine 449 m2, upisana u z.k.ul.br. 51928, k.o. Blato Novo, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Zagreb.
179.000,00 17.900,00 449 1.875,00
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GOSPIĆU – površine 307 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3123, PAVIČIĆEVA OGRADA, ŠUMA PAVIČIĆEVA OGRADA, površine 307 m2, upisana u z.k.ul.br. 2393, k.o. Lički Osik, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
26.900,00 2.690,00 307 2.025,00
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA – površine 295 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4440/1, D 24 LUDBREŠKA ULICA, ORANICA, površine 295 m2, upisana u z.k.ul.br. 3907, k.o. Varaždinske Toplice, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Marof.
20.100,00 2.010,00 295 1.575,00
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VELIKA – površine 7.888 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 282, livada velika, površine 7.888 m2, upisana u z.k.ul.br. 977, k.o. Velika, Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega.
279.000,00 27.900,00 7.888 1.225,00
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 4. iznosi 10.421,49 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnina te geodetskog elaborata.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 20. travnja 2022. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 20. travnja 2022. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 20. travnja 2022. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 20. travnja 2022. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 20. travnja 2022. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 20. travnja 2022. u 11,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.