Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/23

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/23

 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u eurima/ kunama Iznos jamčevine u eurima/ kunama Površina u m2 Troškovi procjene u eurima/ kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VRBANJA – površine 2.856 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3148/2, Vrbanja, livada, površine 2.856 m2 upisana u z.k.ul.br. 2105, k.o. Vrbanja, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Otok.
2.123,56/
15.999,961
212,36/
1.600,032
2.856 414,76/
3.125,013
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DUBROVNIKU – površine 1.218 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 342/2, nerazvrstano poljoprivredno zemljište, površine 1.067 m2 i zk.č.br. 342/7, nerazvrstano poljoprivredno zemljište, površine 151 m2, ukupne površine 1.218 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 321, k.o. Čajkovica, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
243.501,30/
1.834.660,544
24.350,13/
183.466,055
1.218 680,20/
5.124,976
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BRZAC NA OTOKU KRKU – površine 2.561 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1763, pašnjak, površine 2.561 m2, upisana u z.k.ul.br. 1374, k.o. Linardić, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
221.647,09/
1.670.000,007
22.164,71/
167.000,018
2.561 202,40/
1.524,989
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U VUKOVARU – površine 3.028 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10/16, oranica Jana Bate, površine 443 m2, zk.č.br. 10/17, oranica Jana Bate, površine 498 m2, zk.č.br. 10/18, oranica Jana Bate, površine 453 m2, zk.č.br. 10/19, oranica Jana Bate, površine 510 m2, zk.č.br. 10/20, oranica Jana Bate, površine 446 m2 i zk.č.br. 10/21, oranica Jana Bate, površine 732 m2, ukupne površine 3.028 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 10116, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar.
64.065,30/
482.700,0010
6.406,53/
48.270,0011
3.028 1.094,96/
8.249,9812
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU IRINOVAC U OPĆINI RAKOVICA – površine 1.787 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1288, Irinovac, pašnjak, površine 1.787 m2 upisana u z.k.ul.br. 1425, k.o. Drežnik 1, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Slunj.
11.639,79/
87.700,0013
1.163,98/
8.770,0114
1.787 232,26/
1.749,9615
 
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 1. iznosi 379,06 EUR/2.856,03 kuna16. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.
 
____________________________________________________________________________________
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR/7,53450 kuna
 
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 3. svibnja 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 3. svibnja 2023. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 3. svibnja 2023. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 3. svibnja 2023. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 3. svibnja 2023. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 3. svibnja 2023. u 11,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.