Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2/21

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/2021-02-N_RH/Blatonovo.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. travnja 2021. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 21. travnja 2021. u 11,00 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/21
 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene u kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 18.679 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 454/1, šuma, površine 18.679 m2, upisana u z.k.ul. 3480, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
1.370.000,00 137.000,00 18.679 4.437,50
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ROGOZNICA – površine 150 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1/24, šuma, površine 150 m2, upisana u z.k.ul.br. 5438, k.o. Rogoznica, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
131.000,00 13.100,00 150 3.737,50
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADE U OPĆINI STARA GRADIŠKA – površine 17.985 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 472, oranica ciglana u Zmijačina, površine 3 jutra i 200 čhv (17.985 m2), upisana u z.k.ul.br. 730, k.o. Gređani, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška.
94.500,00 9.450,00 17.985
(3 jutra i 200 čhv)
3.550,00
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU – površine 118 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 10836/3, Gaženička cesta, dvorište, površine 118 m2, upisana u z.k.ul.br. 17429, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
65.600,00 6.560,00 118 1.225,00
5. KUĆA I ZEMLJIŠTE U OPĆINI VRBANJA – površine 2.349 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 147, kuća, dvorište i oranica u Vrbanji, površine 2.349 m2, upisana u z.k.ul.br. 1316, k.o. Vrbanja, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
310.000,00 31.000,00 2.349 3.250,00
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U NASELJU VELJUN KRAJ SLUNJA – površine 374 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 342/70, montažni vikend objekat, površine 374 m2, upisana u z.k.ul.br. 482, k.o. Veljun, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Slunj.
22.700,00 2.270,00 374 1.500,00
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV – površine 312 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2750, površine 312 m2, Vrtine, pašnjak, upisana u z.k.ul.br. 601, k.o. Sveti Filip i Jakov, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru.
194.000,00 19.400,00 312 1.400,00
8. ZEMLJIŠTE S GRAĐEVINAMA U DELNICAMA – površine 33.076 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 10886/4, šest skladišta, nadstrešnica, šuma, gospodarsko dvorište, Tonkov Laz, skladište, skladište, skladište, skladište, skladište, skladište, nadstrešnica, šuma i gospodarsko dvorište, površine 29.500 m2, zk.č.br. 10830/2, šuma, gospodarsko dvorište, Javornik, šuma i gospodarsko dvorište, površine 1.842 m2, zk.č.br. 10845/2, šuma, Javornik, površine 467 m2 i zk.č.br. 10846/2, šuma, Javornik, površine 1.267 m2, ukupne površine 33.076 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1842, k.o. Delnice I, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice.
2.780.000,00 278.000,00 33.076 12.737,50
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ŽUPANJI – površine 2.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2221/2, oranica u mjestu, površine 2.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 4561, k.o. Županja, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
91.700,00 9.170,00 2.000 1.100,00
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SVETI FILIP I JAKOV – površine 805 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1212/138, šuma, površine 805 m2, upisana u z.k.ul.br. 1640, k.o. Turanj, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru, u katastarskom operatu oznake k.č.br. 1/120 k.o. Turanj.
602.000,00 60.200,00 805 1.250,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA NA OTOKU RABU – površine 17.132 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1803/49, površine 1.358 m2, zk.č.br. 1803/50, površine 1.088 m2, zk.č.br. 1803/98, površine 2.360 m2, zk.č.br. 1803/99, površine 475 m2, zk.č.br. 1803/100, površine 1.110 m2, zk.č.br. 1803/238, površine 107 m2, 1803/105, površine 1.557 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 1935 i zk.č.br. 1803/104, površine 9.077 m2 (dvorište od 5024 m2, šuma od 870 m2, šuma od 2581 m2, poslovna zgrada od 57 m2, poslovna zgrada od 25 m2, poslovna zgrada Supetarska Draga, Supetarska Draga 312 od 270 m2, poslovna zgrada od 102 m2, poslovna zgrada od 42. m2, poslovna zgrada od 28 m2, poslovna zgrada od 4 m2, poslovna zgrada od 31 m2, poslovna zgrada od 43 m2), upisana u z.k.ul.br. 888, ukupne površine 17.132 m2, k.o. Supetarska Draga, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
Nekretnine su u naravi zemljište unutar granica građevinskog područja, ukupne površine zemljišta 17.132 m2 s 9 građevina poslovne namjene ukupne bruto površine 675,51 m2 i bruto volumena 2146,83 m3 koje su izgrađene na katastarskoj čestici označenoj kao zk.č. br. 1803/104 i ozakonjene Rješenjem o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-12/408, URBROJ: 2170/1-03-07/1-19-12 od 23. rujna 2019, pravomoćno 18. listopada 2019., donijeto od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu.
Nekretnine se prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ, br. 32/13, 7/17 i 41/18), nalaze na građevinskom području naselja većem od 25 ha, a prema Prostornom planu uređenja Grada Raba (Službene novine PGŽ, br. 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16) nalaze se na izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene, oznake T15- uvala Miral (hoteli s pratećim sadržajima).
Prostorni plan uređenja Grada Raba nije usklađen s Prostornim planom Primorsko-goranske županije te se zbog neusklađenih prostornih planova ne mogu poduzimati zahvati u prostoru predmetnih nekretnina u svrhu izgradnje novih građevina.
Postojeće poslovne građevine, izgrađene na katastarskoj čestici označenoj kao zk.č. br. 1803/104, mogu se rekonstruirati u skladu s postojećom namjenom na način da se ne povećava njihova veličina.
Ne postoji prometnica koja predmetne nekretnine povezuje s javnom prometnicom te kupac nekretnina izgradnju prometnice mora ugovoriti s Gradom Rabom uključujući i način financiranja izgradnje iste.
Nekretnine se prodaju u viđenom pravnom i faktičkom stanju i prodavatelj nije odgovoran za navedene niti bilo kakve naknadno utvrđene pravne ili materijalne nedostatke, niti može snositi bilo kakvu štetu s tog osnova.
5.780.000,00 578.000,00 17.132 76.433,86 (ozakonjenje i evidentiranje građevina)
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 505 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 769, oranica Tafarica, površine 505 m2, upisana u z.k.ul.br. 51550, k.o. Blato Novo, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Zagreb.
357.000,00 35.700,00 505 1.650,00
13. KUĆA I ZEMLJIŠTE U TROGIRU („VILA BIANCA“) – ukupne površine 547 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1862, (kuća 174 m2 i dvorište 373 m2), izgrađeno zemljište Kneza Domagoja 1 i dvorište, ukupne površine 547 m2, upisana u z.k.ul.br. 1389, k.o. Trogir, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Trogir.
4.060.000,00 406.000,00 547 2.887,50
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GRADU CRESU – površine 8.567 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4673/2, površine 8567 m2, Grohotini, pašnjak, upisana u z.k.ul.br. 5084, k.o. Cres, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj, u katastarskom operatu oznake k.č.br. 4281 k.o. Cres-Grad.
6.650.000,00 665.000,00 8.567 2.512,50
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 1.084 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2392/21, Borje, oranica, površine 1.084 m2, upisana u z.k.ul.br. 1788, k.o. Gornji Stenjevec, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb, u katastarskom operatu oznake k.č.br. 613 k.o. Podsused.
530.000,00 53.000,00 1.084 1.480,00
8.031,25
(geodetski elaborat)
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PULI – površine 498 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 3913/39, šuma, površine 243 m2, zk.č.br. 3913/107, pašnjak, površine 69 m2, zk.č.br. 3913/108, pašnjak, površine 160 m2, zk.č.br. 3913/109, pašnjak, površine 4 m2 i zk.č.br. 3913/110, pašnjak, površine 22 m2, sveukupne površine 498 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 2327, k.o. Pula, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
513.000,00 51.300,00 498 1.000,00
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VIROVITICI – površine 26.355 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 574/1, Virovitica, ulica Antunovac, pašnjak, površine 26.355 m2, upisana u z.k.ul.br. 974, k.o. Antunovac, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
1.750.000,00 175.000,00 26.355 4.300,00
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVINAC – površine 3.122 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1682/1, zadružni dom, voćnjak, površine 3.122 m2, upisana u z.k.ul.br. 1175, k.o. Sveti Rok, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
201.000,00 20.100,00 3.122 1.525,00
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BIĆINE KRAJ SKRADINA – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3215/71, pašnjak, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 2455, k.o. Skradin, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
250.000,00 25.000,00 1.000 395,84
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BIĆINE KRAJ SKRADINA – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3215/72, pašnjak, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 2455, k.o. Skradin, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
250.000,00 25.000,00 1.000 395,84
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BIĆINE KRAJ SKRADINA – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3215/73, pašnjak, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 2455, k.o. Skradin, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
250.000,00 25.000,00 1.000 395,84
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.014 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 4346/2, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 764 m2, zk.č.br. 4346/42, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 624 m2, zk.č.br. 4346/45, Ulica Ljudevita Posavskog, potok, površine 626 m2, sveukupne površine 2.014 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 5.135, k.o. Sesvete Novo, Općinski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Sesvete.
2.400.000,00 240.000,00 2.014 1.750,00
23. GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA U NASELJU GORNJI KARIN KRAJ OBROVCA – površine 1.003 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 6741, novo naselje pašnjak, površine 505 m2, upisana u z.k.ul.br. 4366, i zk.č.br. 6743, novo naselje pašnjak, površine 498 m2, upisana u z.k.ul.br. 3819, obje k.o. Gornji Karin, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Obrovac.
341.000,00 34.100,00 1.003 2.500,00
24. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU DANILO KRAJ ŠIBENIKA – površine 2.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2006/19, pašnjak, površine 2.000 m2, upisana u z.k.ul.br. 839, k.o. Danilo Kraljice, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
262.000,00 26.200,00 2.000 1.187,50
25. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U LABINU – površine 3.385 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 970/4, Dubrova, šuma, površine 3.385 m2, upisana u z.k.ul.br. 1551, k.o. Nedešćina, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
2.630.000,00 263.000,00 3.385 1.525,00
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 1. iznosi 539.099,00 kn, za nekretninu pod rednim brojem 11. iznosi 118.842,02 kn, za nekretninu pod rednim brojem 16. iznosi 472,00 kn, za nekretninu pod rednim brojem 19. iznosi 1.000,00 kn, za nekretninu pod rednim brojem 20. iznosi 1.000,00 kn, za nekretninu pod rednim brojem 21. iznosi 1.000,00 kn, za nekretninu pod rednim brojem 24. iznosi 6.845,99 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. travnja 2021. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 21. travnja 2021. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 21. travnja 2021. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 21. travnja 2021. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 21. travnja 2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 21. travnja 2021. u 11,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.