Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/23

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/23

 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u eurima/ kunama Iznos jamčevine u eurima/ kunama Površina u m2 Troškovi procjene u eurima/ kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU VELIKA PERATOVICA U GRUBIŠNOM POLJU – površine 1.780 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 731/1, dvorište Velika Peratovica, površine 495 čhv, 1.780 m2 upisana u z.k.ul.br. 490, k.o. Velika Peratovica, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Daruvar.
4.273,57/
32.199,211
427,36/
3.219,942
1.780 232,26/
1.749,963
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 4.125 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 193/2, oranica, površine 4.125 m2 upisana u z.k.ul.br. 2414, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
220.319,86/
1.659.999,994
22.031,99/
166.000,035
4.125 202,40/
1.524,986
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BERAVCI U OPĆINI VELIKA KOPANICA – površine 442 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 964, oranica Sobica, površine 442 m2 upisana u z.k.ul.br. 654, k.o. Beravci, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod.
3.357,88/
25.299,957
335,79/
2.530,018
442 146,00/
1.100,049
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU KRASICA U BUJAMA – površine 1.335 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1682/4, oranica, površine 1.335 m2 upisana u z.k.ul.br. 1158, k.o. Krasica, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
70.873,98/
534.000,0010
7.087,40/
53.400,0211
1.335 202,40/
1.524,9812
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BRDO U BUJAMA – površine 32 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1835/4, oranica, površine 32 m2 upisana u z.k.ul.br. 778, k.o. Brdo, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
2.200,00/
16.575,9013
220,00/
1.657,5914
32 179,18/
1.350,0315
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINOM U VARAŽDINU – površine 306 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 14912/3, Ulica Petra Preradovića, gospodarska zgrada, površine 306 m2 upisana u z.k.ul.br. 12935, k.o. Varaždin, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
Sve postojeće građevine na predmetnoj čestici z.k.čbr. 14912/3, kao i na z.k.čbr. 16853/2 i 16853/1 (stare kčbr. 1846/1 i 1846/3 k.o. Varaždin) predviđene su za rušenje kako bi se u podrumu po cijeloj površini navedenih parcela mogla izgraditi podzemna javna garaža, planirana za smještaj cca 300 vozila, a poslovni i stambeni sadržaji u nadzemnim etažama. Ulaz i izlaz iz javne garaže planiran je iz Kolodvorske ulice. Moguća je izgradnja više podzemnih etaža. Planirana visina objekta je Po+P+2, maksimalne bruto površine 7500 m2 (bez podruma), dok je maksimalna površina podrumske etaže 3500 m2. U nadzemnim etažama planiran je smještaj stambenih i gospodarskih sadržaja uslužnih i trgovačkih djelatnosti. Za planiranu intervenciju potrebno je raspisati arhitektonsko-urbanistički natječaj prema Pravilniku strukovne komore ili udruge arhitekata (HKAIG, UHA).
Uz ul. P. Preradovića kao građevinski sklop sa dvorišnom građevinom planiran je objekt visine Po+P+2+Pt maksimalne brutto površine 1300 m2 (bez podruma) sa stambenim i gospodarskim sadržajem uslužnih i trgovačkih djelatnosti kojemu se građevinska linija poklapa sa regulacijskom.
67.000,00/
504.811,5016
6.700,00/
50.481,1517
306 633,79/
4.775,2918
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PETRINJI – površine 165 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 329/1, kod kuće u gradu, dvorište kod kuće u gradu, površine 165 m2 upisana u z.k.ul.br. 2824, k.o. Petrinja, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja, koja odgovara k.č.br. 423/1, voćnjak, površine 164 m2, upisana u PL: 11141 k.o. Petrinja.
2.700,00/
20.343,1519
270,00/
2.034,3220
165 139,36/
1.050,0121
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI TISNO – površine 98 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1255/516, pašnjak, površine 98 m2 upisana u z.k.ul.br. 5603, k.o. Tisno, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Tisno.
33.000,00/
248.638,5022
3.300,00/
24.863,8523
98 243,84/
1.837,2124
 
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine. Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 8. iznosi 13,01 EUR/98,02 kuna25.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR/7,53450 kuna
 
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 3. srpnja 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 3. srpnja 2023. u 11,00 sati.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 3. srpnja 2023. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska ulica 25, 10 000 Zagreb do 3. srpnja 2023. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 3. srpnja 2023. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 3. srpnja 2023. u 11,00 sati.
 

UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.