Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 3/23

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/23

 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u eurima/ kunama Iznos jamčevine u eurima/ kunama Površina u m2 Troškovi procjene u eurima/ kunama
1. ZEMLJIŠTE U NASELJU BOBOVICA U SAMOBORU – površine 4.992 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 884, Preseka u Preseki, oranica, površine 1.260 m2 upisana u z.k.ul.br. 1202, z.k.č.br. 887, Preseka u Preseki, oranica, površine 1.328 m2 upisana u z.k.ul.br. 1135, z.k.č.br. 889, Preseka u Preseki, oranica, površine 646 m2 upisana u z.k.ul.br. 1140 i z.k.č.br. 890, Preseka u Preseki, oranica, površine 1.758 m2 upisana u z.k.ul.br. 1201, ukupne površine 4.992 m2, sve k.o. Klokočevec, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor.
203.793,88/
1.535.484,991
20.379,39/
153.548,512
4.992 232,27/
1.750,043
2. ZEMLJIŠTE U NASELJU ZAGRAD U BENKOVCU – površine 838 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1015/113, pašnjak, površine 838 m2 upisana u z.k.ul.br. 506, k.o. Nadin, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
8.072,46/
60.821,954
807,25/
6.082,235
838 169,90/
1.280,116
3. ZEMLJIŠTE U PRIMOŠTENU – površine 37 m2
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 4363/9, pašnjak, površine 37 m2 upisana u z.k.ul.br. 3501, k.o. Primošten, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
4.700,00/
35.412,157
470/
3.541,228
37 162,59/
1.225,039
4. ZEMLJIŠTE U NASELJU ŠUMETLICA U OPĆINI CERNIK – površine 117 čhv
Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1231, pustošina u Rebarnici, površine 117 čhv, upisana u z.k.ul.br. 434, k.o. Šumetlica, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška.
4.173,40/
31.444,4810
417,34/
3.144,4511
421
(117 čhv)
626,01/
4.716,6712
 
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine. Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 2. iznosi 111,22 EUR/837,99 kuna13.
 
 
_____________________________________________________________________________________
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR/7,53450 kuna
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. listopada 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Savska cesta 41, 11. kat, soba br. 4, 17. listopada 2023. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 17. listopada 2023. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska ulica 25, 10 000 Zagreb do 17. listopada 2023. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 17. listopada 2023. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Savska cesta 41, 11. kat, soba br. 4, 17. listopada 2023. u 11,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.