Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 4/22

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/22

 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama/ eurima Iznos jamčevine u kunama/ eurima Površina u m2 Troškovi procjene u kunama/
eurima
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NOVOM MAROFU – površine 659 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2462/1, pod selom, livada, površine 659 m2 upisana u z.k.ul.br. 2818, k.o. Novi Marof, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Marof.
73.000,00/
9.688,771
7.300,00/
968,882
659 1.250,00/
165,903
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA MLJETU – površine 474 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1507/8, šuma, površine 382 m2 te zk.č.br. 1507/9, šuma, površine 92 m2, ukupne površine 474 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 174, k.o. Prožura Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
244.000,00/
32.384,374
24.400,00/
3.238,445
474 1.250,00/
165,906
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VINKOVCIMA – površine 544 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2080/2, oranica u ul. I. G. Kovačića, površine 544 m2 upisana u z.k.ul.br. 10030, k.o. Vinkovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
192.000,00/
25.482,787
19.200,00/
2.548,288
544 1.625,00/
215,679
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU ROČ U BUZETU – površine 520 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1175/4, pašnjak, površine 520 m2 upisana u z.k.ul.br. 2035, k.o. Roč, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buzet.
Na nekretnini se nalazi od vodovodne infrastrukture postavljen vodoopskrbni cjevovod naselja Roč DN 63, te bez obzira na neupisanu služnost u zemljišnoj knjizi, Istarski vodovod d.o.o. glede postavljenih instalacija ima prava propisana člankom 239. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/2019 i 84/2021).
127.000,00/
16.855,8010
12.700,00/
1.685,5811
520 1.462,50/
194,1112
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU IRINOVAC U OPĆINI RAKOVICA – površine 1.787 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1288, Irinovac, pašnjak, površine 1.787 m2 upisana u z.k.ul.br. 1425, k.o. Drežnik 1, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Slunj.
87.700,00/
11.639,7913
8.770,00/
1.163,9814
1.787 1.750,00/
232,2615
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU PAUČJE U OPĆINI LEVANJSKA VAROŠ – površine 2.906 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 18/2, oranica Selo, površine 2.906 m2 upisana u z.k.ul.br. 192, k.o. Paučje, Općinski sud u Đakovu, Zemljišno-knjižni odjel Đakovo.
9.600,00/
1.274,1416
960,00/
127,4117
2.906 1.902,50/
252,5118
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OTOČCU – površine 433 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4641/3, Livada kod Ribića, površine 433 m2 upisana u z.k.ul.br. 3071, k.o. Otočac, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
50.400,00/
6.689,2319
5.040,00/
668,9220
433 1.462,50/
194,1121
 
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 2. iznosi 2.673,55 kuna/354,84 EUR22.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 31. siječnja 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 31. siječnja 2023. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 31. siječnja 2023. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 31. siječnja 2023. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 31. siječnja 2023. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Republike Austrije 14, 31. siječnja 2023. u 11,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
 SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.
1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450