Hrvatska banka za obnovu i razvitak - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 01.04.2017.

Slika /slike/hbor_logo.jpg

Rok: 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17.)
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,  objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 za odabir kandidata za :

 1. predsjednika Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak – 1 izvršitelj na razdoblje od 5 (pet) godina; i
 2. člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak – 2 izvršitelja na razdoblje od 5 (pet)¸ godina.

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:
 
 1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije, prava, matematike, fizike, elektrotehnike, arhitekture ili strojarstva;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. Općih uvjeta ovog Javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj: 26/11., 12/12., 124/12., 48/13. i 57/15.), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, broj 112/10.);
 5. znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima: 
- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;  
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude.
  
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) kandidati za predsjednika ili člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak dužni su priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. općih uvjeta ovog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. Općih uvjeta ovog Javnog natječaja;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. Općih uvjeta ovog Javnog natječaja;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj.
 
Predsjednik i član/ovi uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak imenuju se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.
 
Objava Oglasa o javnom natječaju za odabir kandidata predsjednika i člana/ova Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u „Jutarnjem listu“.
    
Javni natječaj će se objaviti i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak.   
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom:
 
 • „Prijava na natječaj“ – za predsjednika Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak ili
 • „Prijava na natječaj“ – za člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave iz članka 5. stavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na web stranici Ministarstva državne imovine, https://mpgi.gov.hr/old/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te poznavanje financija i računovodstva, a osobito poznavanje međunarodnog i nacionalnog bankarskog tržišta.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)