Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

KLASA: 943-06/17-05/178
URBROJ: 536-04-01-01/01-17-1
 
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17),
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,  objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za :
 
 • člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine
 
Kandidat za člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15),  mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima,
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, br. 112/10);
 5. znanje engleskog jezika;
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno da:
- kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanjenepravomoćne presude.

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidat za člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice dužan je priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog Javnog natječaja, odnosno – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatskedužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda,ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidataovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta ovog Javnog natječaja, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj; i
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
   
Člana Uprave - direktor trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Ovaj Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice objavit će se u službenom listu Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.
 
Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice. 
 
Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog natječaja u službenom listu Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom:
 • „Prijava na Javni natječaj – za člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice – ne otvarati“
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6.. uvjeta ovog Javnog natječaja, koja se ovjerena prilaže uz prijavu objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, https://mpgi.gov.hr/old/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja odnosno neprofitnog upravljanja, te  poznavanje financija i računovodstva.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom Javnom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)
 
Ministarstvo državne imovine