Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d.

Slika /slike vijesti/Croatia_Airlines_logo.jpg

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju a u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 19/17),
 
Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6,  Zagreb, objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ

 
za odabir kandidata za:
 
 1. člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina, Bani 75/B – 1 izvršitelj na razdoblje od 5 (pet) godina;

Kandidat za člana Uprave, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtjevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. ovog Javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, prednost u zrakoplovnoj kompaniji u modelu mrežnog prijevoznika;
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova velikih kompanija koje djeluju u međunarodnom odnosno globalnom okruženju;
 4. znanja iz upravljanja poslovnim procesima (prednost poslovni procesi vezani uz zrakoplovstvo);
 5. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj: 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, broj 112/10.);
 6. aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje još jednog svjetskog jezika je prednost;
 7. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanjenepravomoćne presude.
   
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za ovaj Javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) kandidat za člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina dužan je priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog Javnog natječaja, odnosno izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju engleskog i najmanje još jednog svjetskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na Javni natječaj.

 
Član Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina imenuje se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.
 
Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Centar za restrukturiranje i prodaju, Ulica Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj“ – za člana Uprave trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. iz Buzina - ne otvarati“
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljen je na web stranici Ministarstva državne imovine, https://mpgi.gov.hr/old/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na ovaj Javni natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor u Centar za restrukturiranje i prodaju, Ulica Ivana Lučića 6, Zagreb, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te poznavanja financija i računovodstva.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom Javnom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u ovom Javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)