Javni natječaj za odabir kandidata za članove Uprave tvrtke SKDD d.d.

Slika /slike/skdd_logo_.jpg

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

KLASA: 943-06/17-05/112
URBROJ: 536-04-01/01-17-01
 
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17),
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,  objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ

 
za odabir kandidata za :
 
 • člana Uprave društva Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) iz Zagreba – 2 (dva) izvršitelja na razdoblje od 5 (pet) godina
 
Kandidati za člana Uprave tvrtke SKDD d.d. iz Zagreba, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15),  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili
 2. stručni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu;
 3. najmanje  deset  godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. i/ili 2 .ovog Javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima u SKDD-u, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugim financijskim institucijama, odnosno najmanje šest godina radnog iskustva u vođenju drugih usporedivih poslova;
 4. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova;
 5. nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, br. 112/10);
 6. znanje najmanje jednog svjetskog jezika;
 7. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
- da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanjukaznenog naloga, te nepostojanjenepravomoćne presude.
 
Osim gore navedenih uvjeta, u postupku odabira kandidata bit će uzeti u obzir uvjeti koji proizlaze iz odredaba Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) i Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze („Narodne novine“, br. 32/14) koji se odgovarajuće primjenjuje i na SKDD:
 
 • član Uprave SKDD-a mora imati dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka;
 • član Uprave SKDD-a mora voditi poslovanje SKDD-a u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu sa SKDD-om, osim u slučaju ako je istodobno član uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, pri čemu je za imenovanje članom uprave u trgovačkog društvu unutar iste grupe potrebna prethodna suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga;
 • najmanje jedan član Uprave SKDD-a mora znati hrvatski jezik;
 • član Uprave SKDD-a dužan je voditi poslove SKDD-a s područja Republike Hrvatske;
 • član Uprave SKDD-a mora imati najmanje petogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u SKDD-u, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugim financijskim institucijama, odnosno najmanje šestogodišnje radno iskustvo u vođenju drugih usporedivih poslova;
 • član Uprave SKDD-a ne može biti član uprave odnosno prokurist dugog trgovačkog društva osim ako se radi o trgovačkom društvu unutar iste grupe; i
 • član Uprave SKDD-a mora poznavati regulativu Europske unije u dijelu koji regulira djelatnosti koje SKDD obavlja.
 
Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) kandidati za člana/ove Uprave SKDD-a dužni su priložiti:
 
 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkama 1. i/ili 2. uvjeta ovog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme, od kojih najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima u SKDD-u, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugim financijskim institucijama, odnosno najmanješest godina radnog iskustva u vođenju drugih usporedivih poslova;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućoj struci, od kojih najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima u SKDD-u, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugim financijskim institucijama, odnosno najmanje šeyst godina radnog iskustva u vođenju drugih usporedivih poslova;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda,ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;
 • program vođenja poslovanja SKDD-a sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze.
 
Član/ovi Uprave SKDD-a imenuju se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.
 
Objava javnog natječaja za odabir kandidata za člana/ove Uprave SKDD-a objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Jutarnjem listu.
 
Javni natječaj objavit će se i  na službenim internetskim stranicama Ministarstva državne imovine, te na stranicama SKDD-a.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom:
 
 • „Prijava na natječaj – za člana Uprave SKDD-a d.d. iz Zagreba– ne otvarati“
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na web stranici Ministarstva državne imovine, https://mpgi.gov.hr/old/.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj Javni natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo državne imovine, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, poznavanje financija i računovodstva, program poslovanja SKDD-a koji su dostavili te drugi uvjeti navedeni u ovom Javnom natječaju.
 
Član Uprave SKDD-a može biti osoba koja dobije prethodnu suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za imenovanje člana uprave SKDD-a sukladno članku 287. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) i koja trajno ispunjava uvjete propisane odredbama članka 286. u vezi s člankom 21.a Zakona o tržištu kapitala.
 
Dokaze o ispunjavanju kriterija koji proizlaze iz odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o uvjetima za članstvo u pupravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze („Narodne novine“, br. 32/14) kandidat će priložiti u postupku pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga za dobivanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana Uprave SKDD-a.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)