Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva MEISO d.d., Goričan

Rok za podnošenje ponude je 27. svibnja 2019. godine do 14:00 sati.

Na temelju članka 32. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), i članka 22. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne Novine, broj 95/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica
trgovačkog društva imatelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 
Red. br. DRUŠTVO Broj dionica Ukupna nominalna vrijednost dionica u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje dionca u HRK
1 MEISO d.d., Goričan 48.891 14.667.300,00 78,86% 1,00

Potencijalni ponuditelji su obvezni, uz navođenje cijene koju nude za kupnju dionica, kao sastavni dio svoje obvezujuće ponude (dalje u tekstu: Ponuda), ponuditi i dokapitalizaciju MEISO d.d., Goričan (dalje u tekstu: Društvo) u novcu iz vlastitih sredstava ponuditelja u iznosu najmanje 10.000.000,00 kuna, uz navođenje roka izvršenja dokapitalizacije (dalje u tekstu: Dokapitalizacija) te Plan podmirenja obveza Društva prema CERP-u (dalje u tekstu: Plan).

Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica dužan je u roku od 30 dana od posljednjeg dana roka za ispunjenje svih ugovornih obveza dostaviti CERP-u dokaz o ispunjenju svih ugovornih obveza (Rješenje nadležnog Trgovačkog suda o upisu povećanja temeljnog kapitala Društva u ugovorenom iznosu u sudski registar i Izvješće o izvršenju obveza iz Plana (dalje u tekstu: Dokaz).

Potencijalni ponuditelj se obvezuje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica prihvatiti obvezu plaćanja ugovorne kazne u visini od 10 % predloženog iznosa Dokapitalizacije koju se obvezuje platiti u korist CERP-a, ako ne ispuni ili djelomično ispuni ili zakasni s ispunjenjem obveze Dokapitalizacije u opsegu i u roku koje je naveo u svojoj obvezujućoj ponudi i/ili ako ne ispuni ili djelomično ispuni ili zakasni s ispunjenjem obveza u opsegu i u rokovima koje je naveo u Planu.

Kao osiguranje naplate ugovorne kazne potencijalni ponuditelj je dužan ponuditi kvalitetno sredstvo osiguranja prihvatljivo CERP-u s rokom važenja koji pokriva rok ispunjenja obveze dostave Dokaza + 120 dana respiro period. Ukoliko izabrani najbolji ponuditelj prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica ne dostavi navedeno sredstvo osiguranja, CERP će odustati od sklapanja Ugovora.

Pravo na dostavu Ponude imaju samo potencijalni ponuditelji koji otkupe Ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog poziva.

Trošak preuzimanja Ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, odnosno u kunskoj protuvrijednosti EUR-e prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, s naznakom da se Ponudbena dokumentacija kupuje za društvo MEISO d.d., Goričan i točnim imenom ponuditelja.

Ponuda neće biti razmatrana ako Ponudbena dokumentacija nije otkupljena najkasnije 48 sati prije roka određenog za podnošenje Ponude, a Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz Ponudbene dokumentacije bit će odbačena.

Na uplatnici kojom se kupuje Ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

Ponuditelj može preuzeti Ponudbenu dokumentaciju pod uvjetom da je uplata cijene za Ponudbenu dokumentaciju evidentirana na računu CERP-a najkasnije 48 sati prije isteka roka za predaju Ponuda.

Po predočenju dokaza o uplati cijene za Ponudbenu dokumentaciju te dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka te ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.

Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplati Ponudbenog jamstva u iznosu od 1,00 kune, odnosno u kunskoj protuvrijednosti EUR-a prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Iznos za naknadu troška preuzimanja Ponudbene dokumentacije i Ponudbeno jamstvo uplaćuje se na račun CERP-a broj HR68 2402 0061 1006 7186 9 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, s pozivom na broj 661513-19982164998, odnosno na devizni račun kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9.

Nakon donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja, svim ostalim ponuditeljima vraća se Ponudbeno jamstvo u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Ponudi treba priložiti slijedeće dokumente:
  1. Kopiju uplatnice o kupnji Ponudbene dokumentacije,
  2. Dokaz o izvršenoj uplati Ponudbenog jamstva,
  3. Dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice, domaće pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik) ponuditelja i ostale dokumente određene Ponudbenom dokumentacijom
  4. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana.

Rok za podnošenje ponude je 27. svibnja 2019. godine do 14:00 sati.

Danom predaje Ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune Ponude neće se razmatrati. CERP može odobriti produžetak roka za podnošenje Ponuda ukoliko to ocijeni opravdanim.

Ponuda ne smije biti uvjetovana od strane ponuditelja, odnosno ista mora biti dostavljena bez rezervi.

Svi potencijalni ponuditelji koji dostave Ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja Ponuda.

CERP ima pravo odbaciti Ponude koje ne ispunjavaju uvjete određene Ponudbenom dokumentacijom i Odlukom o prodaji dionica društva MEISO d.d., Goričan te ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu Ponudu.

Ugovor o prodaji i prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja, a koji rok se može produžiti Odlukom Upravnog vijeća CERP-a zbog nastalih objektivnih razloga na koje najbolji ponuditelj nije utjecao niti je mogao utjecati.

Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i obvezuje se ispuniti druge obveze čije se ispunjenje traži.

Kontakt informacije:                                                           Tel:      + 385 (0) 1 6346  378
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                 + 385 (0) 1 6346  356
Ivana Lučića 6                                                                       Fax:     + 385 (0) 1 6346  224
10 000 Zagreb                                                                      E mail: sektor-prodaje@cerp.hr
                                                                                             Web stranica: www.cerp.hr