Objava imena kandidata za članove nadzornih odbora društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a u skladu s točkom VI. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. 33/16, 43/16 i 109/16), objavljena su imena kandidata za članove nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6989