Objava kandidata za članove nadzornog odbora društva Hrvatska poštanska banka d.d. 12/05/2017

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a u skladu s točkom VI. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. 33/16 , 43/16 i 109/16), objavljena su imena kandidata za članove nadzornog odbora društva Hrvatska poštanska banka d.d. na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5353