Odašiljači i veze d.o.o. - javni natječaj za odabir predsjednika Uprave i članova Uprave 29.06.2016

Rok: 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.


Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 33/16 i 43/16), objavljuje se
 

JAVNI NATJEČAJ


za odabir:

1. predsjednika Uprave – 1 izvršitelj
2. člana Uprave – 3 izvršitelja
 

trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb 


Kandidati za predsjednika i  članove Uprave, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“,  broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1.    završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera

2.    najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima
  
3.    radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

4.    poznavanje korporativnog upravljanja, financija i računovodstva

5.    nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa   („Narodne novine“, broj: 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, broj 112/10.)

6.    nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 
-    da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne

-    da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana

7.    nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju  kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude

8.    znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru ( u govoru i pismu ).

Kandidati za predsjendika i  članove Uprave moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
 
-    najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim položajima na poslovima iz područja elektroničkih komunikacija, ili

-    najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim položajima na poslovima iz područja prava ili financija.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za predsjednika i članove Uprave dužni su dostaviti:
 
-    životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja

-    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja – preslika diplome ovjerena kod javnog bilježnika, a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

-    potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe
 
-    kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz kojeg je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje pet godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima
 
-    uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda – ne starije od 6 mjeseci

-    izjavu kandidata iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 45 dana od dana podnošenja prijave na natječaj

-    potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru

-    plan poslovanja trgovačkog društva za mandatno razdoblje za koje se bira.

Posebni uvjeti dokazuju se slijedećim dokumentima:
 
-    dokaz da je na rukovodećim položajima na poslovima iz područja elektroničkih komunikacija do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva, ili

-    dokaz da je na rukovodećim položajima na poslovima iz područja prava ili financija do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva.

Izabrani kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je u roku 6 mjeseci od izbora dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dokaz o znanju hrvatskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na mandatno razdoblje od četiri godine.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor predsjednika i  članova Uprave objavit će se u Narodnim novinama.

Javni natječaj će se objaviti i na službenim internetskim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, društva Odašiljači i vezi d.o.o.,  te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb,  s naznakom: „Prijava na natječaj“ – za odabir predsjednika i članova Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o. – ne otvarati.“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ogledni primjerak Izjave iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, na kojem će prezentirati plan poslovanja društva za mandatno razdoblje za koje se bira, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
O rezultatima izbora kandidati će pisanim putem biti obaviješteni u roku 15 dana od dana završetka natječaja.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)