Poništenje javnih natječaja za odabir direktora društava i člana uprave objavljenih 27.07.2016. u NN 69/2016

Poništenje javnih natječaja objavljeno u Narodnim novinama 75/2016.


Klasa: 943-06/16-05/134
Urbroj: 536-041/01-2016-5 od 12. VIII. 2016. (3356)

Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16 i 43/16), objavljuje se

 
PONIŠTENJE JAVNIH NATJEČAJA

 
– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi,

– za odabir direktora društva HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2,

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb,

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67,

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., Omišalj, Hamec 1,

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA SPLIT, d.o.o., K. Štafilić, Cesta dr. Franje Tuđmana 1270,

– za odabir člana Uprave društva ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., Ližnjan, Valtursko polje 210 i

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., Ul. I. br. 2/a, 23222 Zemunik Donji,

svi objavljeni u Narodnim novinama broj 69 od 27. srpnja 2016. godine.

Državni ured za upravljanje
državnom imovinom